Intracos/Ktimel_50

 

Υλικό: Βώλος ηλεκτρονικής σήμανσης Μηρυκαστικών

 

Κατασκευάστρια Εταιρία: Intracos GmbH (Germany)

 

Έγκριση διάθεσης: Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων/Κ.Α.Φ.Ε./Αρ. Πρωτ: 134098/18-01-2011   EN060

 

Τυποποίηση: VETknowledge

 

 Διανομή: Δίκτυο Συνεργασίας ΚΤΗΜΕΛ

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 

Ι. Περιγραφή

 

Ο βώλος ηλεκτρονικής σήμανσης αποτελεί κεραμική κυλινδρική κάψουλα, χρώματος λευκού πορσελάνης, με σφαιρικό πρόσθιο άκρο και επίμηκες κατά τον άξονα του τρήμα, στο οπίσθιο άκρο του, διαμέτρου 4mm, εντός του οποίου φιλοξενείται αναμεταδότης RFID.

Μετά την θερμική επεξεργασία του βώλου εισάγεται στην σχετική κοιλότητα, ο αναμεταδότης (microchip) και ακινητοποιείται με την προσθήκη καθαρής και αναλλοίωτης σιλικόνης.

 

II. Υλικό κατασκευής

 

Οι βώλοι κατασκευάζονται από ατοξικό κεραμικό υλικό, με την προσθήκη αργιλίου και θέρμανση του μείγματος, μετά την μηχανική σχηματοποίηση του, σε θερμοκρασία 1750 ΟC επί 30 ώρες.

 

ΙΙΙ. Αναμεταδότης

 

Ο αναμεταδότης (microchip) είναι το στοιχείο ταυτοποίησης του ζώου είναι τεχνολογίας FDX-B και είναι συμβατός με τα πρότυπα ISO 11784/11785.  Είναι προσπελάσιμος μόνο για ανάγνωση και η δυνατότητα προγραμματισμού του, είναι μοναδιαία OTP (one time programmable).

Ο αναμεταδότης αποτελείται, από μια περιοχή μνήμης, όπου εκτός των άλλων προβλεπόμενων από τα παραπάνω πρωτόκολλα, είναι αποθηκευμένος κωδικός ζώου αποτελούμενος από 16 αριθμητικά στοιχεία και από ένα πομπό ραδιοσυχνοτήτων, που εκπέμπει υπό μορφή ραδιοκύματος, τον κωδικό όταν ενεργοποιηθεί επαγωγικά.

 

IV. Ιδιότητες υλικού

 

Ο κεραμικός βώλος κατασκευάζεται από πρόσμιξη κεραμικού υλικού με αργίλιο.  Το μείγμα των παραπάνω υλικών, μετά από ξηρά ανάμειξη και μηχανική σχηματοποίηση, υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία 1750 ΟC επί 30 ώρες.

Το υλικό κατασκευής είναι ανθεκτικό σταθερό και αναλλοίωτο στα υγρά του πεπτικού συστήματος και η τραχύτητα επιφάνειας είναι <0,5 micron.  Το υλικό αυτό παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας του αναμεταδότη σε θερμοκρασίες από -25 ΟC έως +70 ΟC ενώ είναι εν δυνάμει απολύτως ασφαλές, για το ζώο.

 

V. Eνδείξεις

 

Η επιλογή του κατάλληλου κατά περίπτωση βώλου, για τη σήμανση των μηρυκαστικών αποτελεί συνάρτηση του σωματικού βάρους του ζώου και του επιδιωκόμενου σκοπού (ζώα αναπαραγωγής ή πάχυνσης).

Σύμφωνα δε με το Technical Guidelines to Regulation 21/2004** που στηρίζεται στα αποτελέσματα του Large Scale Project on Livestock Electronic Identification, IDEA Project Final Report, http//idea.jrc.it  o βώλος των 75 γρ. Θεωρείται ότι αποτελεί το βώλο αναφοράς για τη σήμανση ζώων σωματικούς βάρους μεγαλύτερου των 25 kg ή των 35 kg, όπως αναφέρουν δοκιμές, που έχουν γίνει, σε ένα από τα κράτη μέλη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

 

§                         O βώλος Intracos/Ktimel_50 των 52gr προτείνεται, για την σήμανση μικρών και μεγάλων μηρυκαστικών μέσου σωματικού βάρους μεγαλύτερου αυτού των 20 kg,

§                         Εφόσον η σήμανση αφορά σε αιγοπρόβατα μικρόσωμων φυλών θα ήταν προτιμότερο αυτή να γίνεται σε ζώα μέσου σωματικού βάρους μεγαλύτερο αυτού των 25 Kg,.

§                         Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την εποπτεία κτηνιάτρου η σήμανση με τον βώλο  Intracos/Ktimel_50 των 52gr θα μπορούσε να γίνει μετά το πέρας της 3ης εβδομάδας της ηλικίας των ζώων.

 

VΙ. Εφαρμογή

 

Οι βώλοι εισάγονται στην μεγάλη κοιλία “peros”, με την βοήθεια ειδικής συσκευής «Εφαρμοστής βώλων», ο οποίος διατίθεται σε τρία διαφορετικά μήκη του στελέχους του για χρήση στα διάφορα είδη ζώων.

 

Ο εφαρμοστής φέρει:

§                         Κοιλότητα υποδοχής του βώλου

§                         Χειρολαβή

§                         Έμβολο μηχανικής προώθησης του βώλου στον οισοφάγο, μετά την ασφαλή εισαγωγή του εφαρμοστή στην στοματική κοιλότητα των ζώων, για την αποφυγή τραυματισμών της περιοχής του φάρυγγα.

 

 

 

 

 

 

 

**

EC JRC IPSC

Technical Guidelines to Regulation 21/2004 of 17/12/2003

Part 1. (In-field aspects: application os identifiers, their reading and recovery)

Document reference: G07-TRVA/TG PART 1 (2006)

Version no.: Final

Date of issue: 10/07/2006

Part:1-8/18

 

www.ktimel.gr