ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ –ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"

(ΕΠΑΝ)

 

       

        Τίτλος Έργου :  ΠΑΒΕΤ-ΝΕ

 

 

        Τίτλος Υποέργου :  «Πληροφοριακό σύστημα, Διαχείρισης της Κτηνιατρικής Παροχής Υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα, για την ανιχνευσιμότητα και την τεκμηρίωση της Ασφάλειας και της Υγιεινής Κτηνοτροφικών Προϊόντων».

 

 

 

 

Κωδικός έργου

:

ΠΒΝ 189

Ανάδοχος

:

ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. (ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.)

Μέτρο

:

4.3

Δράση

:

ΠΑΒΕΤ-ΝΕ

Αρμόδια Διεύθυνση ΓΓΕΤ

:

Δ/ΝΣΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

Από την  ανάδοχο εταιρεία θα συμπληρωθούν μόνο τα πεδία για τα οποία υπάρχουν επεξηγήσεις στον οδηγό συμπλήρωσης του  Τ.Δ.  (ATDodd_p 01.doc)

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ)

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ *

Γ΄ΚΠΣ                             (66)

2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ *

 

3. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. – ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤΟΒ. *

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

4. ΚΩΔ.*

(67)

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ *

 

6. ΚΩΔ.*

(68)

           7. ΜΕΤΡΟ *

4.3 Ενθάρρυνση της Έρευνας, της Μεταφοράς και της Διάδοσης Τεχνολογίας στις Επιχειρήσεις. Υποστήριξη Δραστηριοτήτων Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας

8. ΚΩΔ.*

(69)

9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ *

 

10. ΚΩΔ.*

(70)

11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *

 

 

12. ΚΩΔ.*

(72Α)

13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *

 

14. ΚΩΔ.*

(72Α)

15.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΠΑΒΕΤ-ΝΕ»

16.ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ *

 

17.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α

 

18.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

 

 

 


 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

19. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  «Πληροφοριακό σύστημα για την Διαχείριση Κτηνιατρικής Παροχής Υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα για την ανιχνευσιμότητα και τεκμηρίωση της Ασφάλειας και της Υγιεινής Κτηνοτροφικών Προϊόντων».                                                                         (74)

20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ*

(75)

21. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έργα Ανάπτυξης Έρευνας- Τεχνολογίας

22. ΚΩΔΙΚΟΣ*

340                (76)

23. ΦΟΡΕΑΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  (78)

24. ΚΩΔΙΚΟΣ*

(77)

25. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

 

 

 

26. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΔΕΝΙΟΖΟΣ (79)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  (80)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ   14-18  ΑΘΗΝΑ  (81)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2107753834-2107753835 (82)

FAX

2107753872 (83)

E-MAIL

ddegno@gsrt.gr (84)

27. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Γουλιμής Ιωάννης                                                                                                       (85)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

Πρόεδρος – Δ. Σύμβουλος    ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.                                                               (86)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Κτηνίατρος                                                                                                                  (87)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κανακάρη 228-230                26222         Πάτρα                                                        (88)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2610 362277(89)

FAX

2610362277  (90)

E-MAIL

goulimis@ktimel.gr     (91)

28. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ    (92)

Ανάδοχος : ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. (ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.)

Συνεργαζόμενος φορέας : Δεν υφίσταται

Α.Φ.Μ. (93)

Ανάδοχος : 099195807

Δ.Ο.Υ.

Ανάδοχος : Γ. Πατρών

Συνεργαζόμενος φορέας : Δεν υφίσταται

Συνεργαζόμενος φορέας : Δεν υφίσταται

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

29. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

30. ΚΩΔ.*

(59)

31. ΝΟΜΟΣ

 

32. ΚΩΔ.*

(60)

33.Ο.Τ.Α.

 

34. ΚΩΔ.*

(60)

35. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΥ (%)

Αναδόχου :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΑΧΑΪΑΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

100%

Συνεργαζόμενου φορέα :

Δεν υφίσταται

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.


 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 

36. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (94)

 

Αντικείμενο και Στόχοι (επιγραμματικά):

Η Δημόσια υγεία είναι θέμα, που απασχολεί τις κοινωνίες των ανθρώπων, από πάντα και τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο. Είναι προφανές ότι αποτελεί μείζον πρόβλημα για τον καθένα, τον αγγίζει προσωπικά, και θα παραμένει πάντα στην επικαιρότητα, αφού οι οργανώσεις των καταναλωτών υγείας δραστηριοποιούνται, προς κάθε κατεύθυνση για την ανάπτυξη ικανών μηχανισμών ουσιαστικής κατοχύρωσης και διασφάλισης της Δημόσιας υγείας.

Η διασφάλιση της Δημόσιας υγείας και η εμπέδωση ανάλογου αισθήματος ασφαλείας, στους πολίτες καταναλωτές υπηρεσιών υγείας, όσο προφανές είναι, ότι εξαρτάται από τη δράση των υπηρετών  της ιατρικής επιστήμης, άλλο τόσο προφανές είναι, ότι για να είναι αυτοί αποτελεσματικοί στο έργο τους δεν μπορεί παρά να συνεπικουρούνται από τους λοιπούς επιστήμονες υγείας, όπως οι κτηνίατροι, που οφείλουν να ελέγχουν τόσο το παθολογικό υπόστρωμα της συγκατοίκησης, με τα ζώα, είτε αυτά είναι ζώα συνοδείας, είτε είναι ζώα παραγωγικά, όσο και αυτό, της αλυσίδας παραγωγής των τροφίμων.

Η εξασφάλιση της υγείας των ζώων, αποτελεί κατ’ εξοχή παράγοντα διασφάλισης της Δημόσιας υγείας, αφού αποτρέπει αφ’ ενός την εκδήλωση ζωο-ανθρωπονόσων, ενώ όσον αφορά στα παραγωγικά ζώα, η εξασφάλιση αυτή αφορά και στην υγιεινή και στην ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων, που με τη σειρά τους, αποτελούν τη βασική παράμετρο, για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων.

Εξετάζοντας λοιπόν την παρούσα κατάσταση στη παροχή των κτηνιατρικών υπηρεσιών, στο πρωτογενή τομέα και στις ακολουθούμενες διαδικασίες διακίνησης και διάθεσης των κτηνιατρικών φαρμάκων και σκευασμάτων, συμπεραίνεται αβίαστα, ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί, ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι αξιόπιστες, διαφανείς και ικανές να διασφαλίσουν ή να τεκμηριώσουν την ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων, και κατ’ επέκταση, την υγεία των καταναλωτών.

Σκοπός του έργου πιο συγκεκριμένα είναι η ανάπτυξη «λογισμικού» ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα λειτουργεί ως εργαλείο συλλογής στοιχείων, επεξεργασίας αυτών και έγκαιρης προειδοποίησης για πιθανούς κινδύνους.

Η συγκεκριμένη πρόταση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη διεξαγωγή έρευνας, για τον προσδιορισμό της ικανής και αναγκαίας πληροφορίας, που μπορεί και πρέπει να ανακτηθεί από την παρακολούθηση:

q         της περίθαλψης του ζωικού πληθυσμού και του λοιπού κτηνιατρικού έργου.

q         της διαδικασίας παραγωγής, διακίνησης εμπορίας και διάθεσης των κτηνιατρικών φαρμάκων.

q         της διαδικασίας παραγωγής, διακίνησης εμπορίας και διάθεσης των ζωοτροφών, των φαρμακευτικών ή άλλων προσθετικών συμπληρωμάτων τους.

Σε πρακτικό επίπεδο λοιπόν τα παραπάνω ερευνητικά πεδία καλούνται να προσφέρουν το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό, για την ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής, που θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός ευνομούμενου περιβάλλοντος, συλλογής πληροφορίας που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού 178/2002 της ΕΕ και που θα αντιμετωπίζει κατ’ αρχή τα προβλήματα, που υπάρχουν :

q         από την έλλειψη αποτελεσματικής και έγκαιρης πληροφόρησης, σχετικά με την υγεία των ζώων, με σημείο αιχμής βέβαια την υγεία των παραγωγικών ζώων.

q         και από την ασύδοτη αλόγιστη και άναρχη διακίνηση και διάθεση των κτηνιατρικών φαρμάκων, και των φαρμακούχων ζωοτροφών.

Επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής,:

q         θα αποτελέσουν τον γνώμονα, για την πιλοτική υλοποίηση ενός πρωτότυπου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, αξιολόγησης και καθοδήγησης, του παρεχόμενου κτηνιατρικού έργου,

q         θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας των αιτούμενων μηχανισμών και των απαραίτητων υποδομών, ελέγχου και αυτοελέγχου της αγοράς,

q         και θα προσδιορίσουν το πλαίσιο δράσεων στο οποίο πρέπει να κινηθούν και να συνδράμουν ερευνητές, από διάφορες εμπλεκόμενες επιστημονικές περιοχές, όπως επίσης και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες, που είναι συνδεδεμένες με τη προστασία της δημόσιας υγείας και την αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων.

Σημαντικό τέλος παράγοντα επιτυχίας θα αποτελέσει η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος, για την αμέριστη συνεργασία των παραγωγών (κτηνοτρόφων), και της αγοράς, στη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

 

 

ΣΤΟΧΟΙ:

Οι στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι:

­           Επίτευξη του στόχου για «συνεργασία στην Βιομηχανική και Βασική Έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης μεταξύ Βιομηχανίας και ΑΕΙ (έρευνας) στην χρήση των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας στην υπηρεσία για το ευρύ κοινό και σε δραστηριότητες που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

­           Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα λειτουργεί ως εργαλείο συλλογής στοιχείων, επεξεργασίας αυτών και έγκαιρης προειδοποίησης για πιθανούς κινδύνους, στην διατροφική αλυσίδα.

Από τους κύριους στόχους της όλης προσπάθειας είναι η δημιουργία ευνομούμενου περιβάλλοντος, για τη διαμόρφωση, νέων συνθηκών λειτουργίας της πρωτογενούς παραγωγής και ιδιαίτερα της κτηνοτροφικής και φυσικά και της αγοράς των κτηνοτροφικών προϊόντων, ώστε αυτά να αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, σε σχέση με τον ανταγωνισμό, που θα αφορούν, κατά βάση, στην τεκμηρίωση, στη προέλευση, στην υγιεινή και στην ασφάλεια τους.

 

Ειδικοί στόχοι:

­           Διαχείριση κτηνιατρικής περίθαλψης

§          Δημιουργία ευνοούμενου περιβάλλοντος

§          Ύπαρξη έγκυρης βάσης δεδομένων για την άντληση πληροφοριών

­           Την βελτιστοποίηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της κτηνιατρικής παροχής υπηρεσιών.

­           Την ιχνηλασιμότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων.

­           Την εκπαίδευση και την ενημέρωση των καταναλωτών για την εμπέδωση εμπιστοσύνης και ορθής καταναλωτικής αντίληψης, όσον αφορά στα κτηνοτροφικά προϊόντα.

Την διαφάνεια των ενεργειών, που αφορούν στα κτηνοτροφικά προϊόντα μέσα από την αμφίδρομη και κατά περίσταση πρόσβαση, του οιονδήποτε, που θα έχει σύννομο συμφέρον και δικαίωμα, στις πληροφορίες του συστήματος.

 

Φάσεις και Παραδοτέα με Ανθρωπομήνες ανά Φάση (σε τίτλους):

 

ΦΑΣΗ Α:   Διοίκηση – διαχείριση έργου

Παραδοτέα

Α1:   Σύνθεση επιτροπών (επιστημονικής, τεχνολογικής, οικονομικής)

        Σύναψη συμβάσεων και εγκατάσταση επιτροπών, εργολάβων κλπ.

        Σύνταξη απαραίτητων αναφορών για την Φυσική και Οικονομική πρόοδο του έργου (τεχνικές, οικονομικές)

   ΦΑΣΗ Β: Ανάλυση αναγκών, προδιαγραφών και απαιτήσεων του συστήματος

Παραδοτέα

Β1:   Λίστα στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης

        Λίστα αναγκών και απαιτήσεων σε ηλεκτρονικό (hardware, software) και λοιπό εξοπλισμό (τηλεπικοινωνιακό υλικό, πολυσυσκευές, εκτυπωτικές συσκευές, κλπ)  και προμήθειά τους στα πλαίσια του προϋπολογισμού του έργου, του συστήματος (λογισμικό και προδιαγραφές εξοπλισμού)

 

ΦΑΣΗ Γ: Σχεδιασμός – Αρχιτεκτονική

Παραδοτέα

Γ1:   Αναλυτικός σχεδιασμός συστήματος έργου

Γ2: Αναλυτικός σχεδιασμός εξοπλισμού

 

ΦΑΣΗ Δ: Ανάπτυξη Συστήματος – Δοκιμή

Παραδοτέα

Δ1:   Πιλοτικό Σύστημα – Λογισμικό τεύχος χρήσης συστήματος

Δ2:   Αρχικό παραδοτέο διαχείρισης και υποστήριξης του συστήματος

Δ3:   Αναμόρφωση σχεδιασμού του συστήματος κατά την δοκιμή

 

ΦΑΣΗ Ε: Τελικό σύστημα – Πιλοτική Λειτουργία – Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Παραδοτέα

Ε1:   Τελικό αναμορφωμένο σύστημα μετά την δοκιμή, τελικά εγχειρίδια, τεύχος χρήσης του συστήματος

Ε2:   Πλάνο δημοσιότητας και πληροφόρησης

        Έκδοση ενημερωτικού εντύπου οδηγού και πληροφοριακού υλικού

Ε3:   Διοργάνωση ημερίδας

 


 

2.  Τεχνική Περιγραφή Έργου – Αναλυτική Περιγραφή Φάσεων υλοποίησης, παραδοτέα κατά φάση, συμμετέχοντες φορείς, ανθρωπομήνες.

 

 

Αντικείμενο και Στόχοι (αναλυτικά)

Η συγκεκριμένη πρόταση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη διεξαγωγή έρευνας, για τον προσδιορισμό της ικανής και αναγκαίας πληροφορίας, που μπορεί και πρέπει να ανακτηθεί από την παρακολούθηση:

 

q         της περίθαλψης του ζωικού πληθυσμού και του λοιπού κτηνιατρικού έργου.

q         της διαδικασίας παραγωγής, διακίνησης εμπορίας και διάθεσης των κτηνιατρικών φαρμάκων.

q         της διαδικασίας παραγωγής, διακίνησης εμπορίας και διάθεσης των ζωοτροφών, των φαρμακευτικών ή άλλων προσθετικών συμπληρωμάτων τους.

 

Έρευνα σε παράπλευρες περιοχές και δραστηριότητες

Επιπλέον η προσπάθεια, απαιτεί συστηματική μελέτη και καταγραφή όλων των στοιχείων, που μπορούν να συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση των ήδη υπαρχόντων μεθόδων ελέγχου και αυτοελέγχου της κτηνοτροφικής παραγωγής, της περίθαλψης των παραγωγικών ζώων και των εμπλεκόμενων δραστηριοτήτων, ώστε να αποτελέσουν βασικό παράγοντα τεκμηρίωσης της λειτουργίας των μηχανισμών προστασίας της δημόσιας υγείας στο πρωτογενή τομέα και της ποιοτικής αναβάθμισης των  διατροφικών προϊόντων, που φτάνουν στον καταναλωτή, απαιτείται, ως εκ τούτου :

q         διεξαγωγή έρευνας για τον προσδιορισμό και άλλων σημείων συλλογής πληροφορίας,

q         διεξαγωγή έρευνας για την επινόηση και ενσωμάτωση στις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, κατάλληλων ενεργειών, ιχνοθέτησης και ανιχνευσιμότητας, που θα διευκολύνουν την άντληση της πληροφορίας τη τυποποίηση και ταξινόμηση της

q         και στη διεξαγωγή έρευνας για τον προσδιορισμό των παραμέτρων αξιολόγησης της εισερχόμενης πληροφορίας, των μεθόδων επεξεργασίας της και αξιοποίησης των όποιων συμπερασμάτων.

 

Πληροφορία

Αναζήτηση πληροφορίας

Η ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής πληροφοριών και κατάλληλης αξιοποίησής τους, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, όπως αυτή διαφαίνεται από τον κανονισμό 178/2002 της Ε.Ε., απαιτεί μια νέα προσέγγιση, που θα αξιοποιεί, κατά το δυνατόν, καλύτερα τους διαθέσιμους πληροφοριακούς πόρους, για την αποτροπή διαφαινόμενων κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Η αξιολόγηση των κινδύνων, για τη δημόσια υγεία, που αφορούν σε δραστηριότητες κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, εξαρτάται από την ύπαρξη, ενημερωμένων, αξιόπιστων και επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών και δεδομένων.

Όμως, αφενός δεν υπάρχουν μηχανισμοί ανάπτυξης δραστηριοτήτων, για τη συλλογή και επεξεργασία, τέτοιων πληροφοριών και αφετέρου είναι σχεδόν ανύπαρκτες οι απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων.

 

 

 

Χρήση της πληροφορίας

Σε πρακτικό επίπεδο λοιπόν τα παραπάνω ερευνητικά πεδία καλούνται να προσφέρουν το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό, για την ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής, που θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός ευνομούμενου περιβάλλοντος, συλλογής πληροφορίας που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και που θα αντιμετωπίζει κατ’ αρχή τα προβλήματα, που υπάρχουν :

q         από την έλλειψη αποτελεσματικής και έγκαιρης πληροφόρησης, σχετικά με την υγεία των ζώων, με σημείο αιχμής βέβαια την υγεία των παραγωγικών ζώων.

q         και από την ασύδοτη αλόγιστη και άναρχη διακίνηση και διάθεση των κτηνιατρικών φαρμάκων, και των φαρμακούχων ζωοτροφών.

 

Επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής,:

q         θα αποτελέσουν τον γνώμονα, για την πιλοτική υλοποίηση ενός πρωτότυπου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, αξιολόγησης και καθοδήγησης, του παρεχόμενου κτηνιατρικού έργου,

q         θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας των αιτούμενων μηχανισμών και των απαραίτητων υποδομών, ελέγχου και αυτοελέγχου της αγοράς,

q         και θα προσδιορίσουν το πλαίσιο δράσεων στο οποίο πρέπει να κινηθούν και να συνδράμουν ερευνητές, από διάφορες εμπλεκόμενες επιστημονικές περιοχές, όπως επίσης και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχες επαγγελματικές δραστηριότητες, που είναι συνδεδεμένες με τη προστασία της δημόσιας υγείας και την αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων.

Σημαντικό τέλος παράγοντα επιτυχίας θα αποτελέσει η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος, για την αμέριστη συνεργασία των παραγωγών (κτηνοτρόφων), και της αγοράς, στη διαδικασία συλλογής των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

 

Οφέλη για τους συνεργαζόμενους κτηνιάτρους και τους φορείς της αγοράς

1.        Δημιουργία ευνομούμενου περιβάλλοντος άσκησης των δραστηριοτήτων τους.

2.        Τεκμηρίωση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3.        Ύπαρξη έγκυρης βάσης δεδομένων για την άντληση πληροφοριών, που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης στη κτηνοτροφία, την εκπόνηση προγραμμάτων marketing; κλπ.

 

Τεκμηρίωση – Ανταγωνιστικότητα κτηνοτροφικών προϊόντων

Από τους κύριους στόχους της όλης προσπάθειας είναι η δημιουργία ευνομούμενου περιβάλλοντος, για τη διαμόρφωση, νέων συνθηκών λειτουργίας της πρωτογενούς παραγωγής και ιδιαίτερα της κτηνοτροφικής και φυσικά και της αγοράς των κτηνοτροφικών προϊόντων, ώστε αυτά να αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, σε σχέση με τον ανταγωνισμό, που θα αφορούν, κατά βάση, στην τεκμηρίωση, στη προέλευση, στην υγιεινή και στην ασφάλεια τους.

 

Τελική έκδοση συστήματος

Τα αποτελέσματα των παραπάνω εργασιών, θα αποτελέσουν για την ΚΤΗΜΕΛ ΑΕ, το κατάλληλο θεωρητικό και πρακτικό υπόστρωμα για να επενδύσει στην παραγωγή εφαρμογών, των οποίων η χρήση, θα επιτρέπει :

q         Την βελτιστοποίηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της κτηνιατρικής παροχής υπηρεσιών.

q         Την ιχνηλασιμότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων.

q         Την εκπαίδευση και την ενημέρωση των καταναλωτών για την εμπέδωση εμπιστοσύνης και ορθής καταναλωτικής αντίληψης, όσον αφορά στα κτηνοτροφικά προϊόντα.

q         Την διαφάνεια των ενεργειών, που αφορούν στα κτηνοτροφικά προϊόντα μέσα από την αμφίδρομη και κατά περίσταση πρόσβαση, του οιονδήποτε, που θα έχει σύννομο συμφέρον και δικαίωμα, στις πληροφορίες του συστήματος.

Επιστημονική Μεθοδολογία με τις Φάσεις και τα Παραδοτέα ανά Φάση (πλήρης και αναλυτική περιγραφή).  Αναφορά του Φορέα που συμμετέχει σε κάθε Φάση.

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η παρούσα πρόταση κινείται σε δύο βασικούς άξονες δραστηριοτήτων:

Α.   Διεξαγωγή βασικής έρευνας

Β.   Ανάπτυξη πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος

 

Α.   Βασική έρευνα

Η έννοια της βασικής έρευνας στη συγκεκριμένη περίπτωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν σκεφτούμε, ότι η βασική αιτία για τα κακώς κείμενα στον πρωτογενή τομέα, είναι η έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών εποπτείας, εφαρμογής και ελέγχου των προβλεπόμενων διαδικασιών και η παντελής απουσία αποτελεσματικών μεθόδων έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης των εμπλεκομένων φορέων στη προστασία της δημόσιας υγείας και της παραγωγής, διάθεσης και επίβλεψης της αλυσίδας παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων.

 

Α1.   Συλλογή πληροφορίας

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα πρόταση η έρευνα, που θα λάβει χώρα έχει να κάνει κυρίως, με την αποτύπωση κάθε πληροφορίας που μπορεί να αντληθεί από την:

q         Καταγραφή και ταξινόμηση των νόμων των διατάξεων και των αποφάσεων της διοίκησης που αφορούν στο αντικείμενο της εν λόγω έρευνας.

q         Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά, με την παρούσα κατάσταση στην περιοχή της υγιεινής των παραγωγικών ζώων και τα φαρμακευτικά σκευάσματα, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία τους ή την αύξηση της παραγωγικότητας τους, ως πρόσθετα των ζωοτροφών.

q         Καταγραφή των προβλημάτων, που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία και την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και συσχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την κτηνιατρική περίθαλψη.

q         Αναζήτηση και προσαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογιών για τη βέλτιστη καταγραφή και κωδικοποίηση της πληροφορίας που θα συγκεντρώνεται, με στόχο την περαιτέρω αποτελεσματική χρησιμοποίησή της.

q         Αναζήτηση πηγών παράπλευρης πληροφορίας για τη καθιέρωση αξιόπιστων κριτηρίων αξιολόγησης της εισερχόμενης πληροφορίας

q         Μεταφορά τεχνογνωσίας από διάφορα επιστημονικά πεδία και δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων και λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κτηνιατρικής περίθαλψης.

 

Α2.   Επιστημονικά πεδία – Φορείς

Τα επιστημονικά πεδία και οι φορείς, που μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά στην υλοποίηση του παρόντος σχεδίου είναι οι ακόλουθοι:

 

·                     Κτηνιατρική επιστήμη. Η συμβολή του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου είναι θεμελιώδης, τόσο λόγω του κύρους, που διαθέτουν οι επιστήμονες κτηνίατροι, στο πρωτογενή τομέα παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων και της άμεσης εμπλοκής του γνωστικού τους αντικειμένου, με το θεματικό αντικείμενο της πρότασης, όσο και λόγω της τεράστιας εμπειρίας, που έχουν συσσωρεύσει μέσα από τη συνεχή τριβή, με το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών. Είναι το πεδίο το οποίο θα θέσει τις βάσεις και θα χαράξει τις κατευθυντήριες γραμμές, πάνω στις οποίες θα χτιστεί το συνολικό ερευνητικό οικοδόμημα.

·                     Επιστήμες υγείας Οι ιατροί, πρώτοι αποδέκτες και κατ’ εξοχήν αξιολογητές των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία των προβλημάτων, που προκύπτουν από την διάθεση επισφαλών τροφίμων στην αγορά, όπως και από μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων από τα ζώα στους ανθρώπους, αποτελούν τον επιστημονικό κλάδο, που θα αξιολογήσει και θα βελτιώσει θα υιοθετήσει ή θα απορρίψει τις δικλείδες ασφαλείας, που θα προτείνει η παρούσα έρευνα

·                     Φαρμακευτική, γεωπονικές και βιολογικές επιστήμες Η άμεση επίπτωση των περιβαλλοντικών και ζωοτεχνικών προβλημάτων, στην υγεία των ζώων, όπως και η χρήση φαρμακευτικών και άλλων ουσιών, στη ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων, απαιτεί τη συνδρομή των παραπάνω, επιστημονικών κλάδων στη διαμόρφωση ενός αξιόπιστου ερευνητικού προγράμματος.

·                     Πληροφορική, Στατιστική. Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφόρησης και οι συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες που προσφέρονται καθιστούν τον κλάδο αυτό αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης ερευνητικής προσπάθειας, που θα στηριχθεί σχεδόν αποκλειστικά, στη συλλογή επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση κάθε σχετικής πληροφορίας. Η μεταφορά και προσαρμογή στατιστικών αλγορίθμων στις διάφορες περιοχές ενδιαφέροντος της παρούσας έρευνας είναι σίγουρο ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επεξεργασία διαφόρων στοιχείων και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

·                     Φορείς του Δημοσίου Εταιρείες και ελεύθεροι επαγγελματίες κτηνίατροι.

Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις τεκμηρίωσης, για το σύνολο των δραστηριοτήτων που άμεσα ή έμμεσα αφορούν στη δημόσια υγεία και απευθύνονται στο σύνολο της αγοράς, επιβάλλουν την ενσωμάτωση στο οργανόγραμμα, της προσπάθειας αυτής, συμπερασμάτων, που θα ανακτηθούν από την αποτύπωση της εμπειρίας και των υποδείξεων, φορέων και επαγγελματιών της αγοράς, είτε αυτοί ασκούν ελεγκτικό ρόλο, όπως οι δημόσιοι φορείς, είτε παραγωγικό έργο, όπως οι εταιρείες και οι επαγγελματίες, ώστε τελικά το αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι λειτουργικό, αποτελεσματικό και αποδεκτό από την αγορά και κατά συνέπεια εφαρμόσιμο.

 

Β.   Ανάπτυξη πρότυπου πληροφοριακού συστήματος

Η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της παροχής κτηνιατρικού έργου στη περίθαλψη του ζωικού κεφαλαίου της παραγωγικής κτηνοτροφίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον εντοπισμό των ενδεχόμενων κινδύνων από τις ζωοτροφές ή για τα τρόφιμα και αποτελούν, ουσιαστικά στοιχεία στη πολιτική για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων.

 

Β1.   Διαχείριση της πληροφορίας

Με τη συγκεκριμένη πρόταση θα σκιαγραφηθεί η δομή ενός τέτοιου συστήματος συλλογής και αξιοποίησης πληροφοριών και θα γίνει μια πρώτη απόπειρα δημιουργίας μιας εφαρμογής, που θα διαχειρίζεται πληροφορίες, που σχετίζονται με την περίθαλψη των παραγωγικών ζώων και την κίνηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία τους ή την αύξηση της παραγωγικότητας τους.

Όμως η συλλογή πληροφορίας στη διάρκεια της περίθαλψης του ζωικού κεφαλαίου της παραγωγικής κτηνοτροφίας, από τους κτηνιάτρους, αν και αποτελεί την μείζονα επιδίωξη της παρούσης έρευνας δεν αποτελεί πανάκεια και ως εκ τούτου, οι μέθοδοι και οι δείκτες, που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό πρέπει κατά το δυνατό να περιλαμβάνουν δεδομένα, που θα αντλούνται και από παράπλευρες δραστηριότητες, οιουδήποτε χαρακτήρα.

 

Β2.   Πλατφόρμα συλλογής πληροφορίας

Από τις κύριες επιδιώξεις της όλης προσπάθειας είναι, να δημιουργηθεί, μια κοινή πλατφόρμα, που να διαχειρίζεται διαφόρων τύπων και διαφορετικής προέλευσης πληροφορίες, που θα εισέρχονται στο σύστημα, κατά περίσταση, από διάφορες πύλες εισόδου, ενώ προφανώς θα πρόκειται για πληροφορίες, διαφορετικής κρισιμότητας και αξιοπιστίας.

1.        Κρίσιμες πηγές πληροφορίας

Κρίσιμες πηγές συλλογής πληροφορίας για τη λειτουργία του συστήματος πρέπει να θεωρούνται κατά τεκμήριο οι ακόλουθες :

q         Τα αρχεία των κτηνιάτρων που αφορούν σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς τους.

q         Οι εγγραφές του προβλεπομένου, από το νόμο «Βιβλίου κίνησης μονάδος» που ενημερώνεται από τον εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο της κτηνοτροφικής μονάδος και αφορά σε κάθε κίνηση προϊόντος ή σκευάσματος, που αφορά στη διαδικασία παραγωγής της μονάδος, όπως και του αντίστοιχου «Βιβλίου κίνησης των κτηνιατρικών φαρμάκων», που οφείλουν να διατηρούν τα κτηνιατρικά φαρμακεία.

q         Οι εγγραφές εμπορικών ή άλλων πράξεων, που αφορούν στην παραγωγή και εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων και ζωοτροφών και προσυπογράφονται, κατά νόμο από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο.

2.        Παράπλευρες πηγές πληροφορίας

Μείζονος σημασίας, για την λειτουργική αξιολόγηση και αξιοπιστία του προτεινόμενου συστήματος είναι επίσης, η παράπλευρη συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές, όπως είναι τα αρχεία ελέγχων των ελεγκτικών μηχανισμών, συστημάτων, τα αρχεία των συστημάτων πιστοποίησης, αυτοελέγχων κλπ.

Επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα :

q         Στοιχεία από αρχεία συστημάτων πιστοποίησης ISO, HACCP, GΜP, κλπ που είναι εγκατεστημένα στις βιομηχανίες ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων.

q         Αρχεία δικτύων, ερευνητικών κέντρων, όπως το ΕΘΙΑΓΕ, και εργαστηρίων αναφοράς και παρακολούθησης ασθενειών, και αφορούν σε επιδημιολογικές έρευνες, εργαστηριακές αναλύσεις, κλπ.

q         Αρχεία από διάφορες άλλες πηγές, που πιθανότατα θα αναδειχθούν από τα συμπεράσματα της προτεινόμενης, με τη παρούσα πρόταση, έρευνας.

3.        Νομοθεσία – Αρχές – Κανόνες.

Η συλλογή η κωδικοποίηση και η περιγραφή τέλος του νομοθετικού περιγράμματος, που διέπει την άσκηση των δραστηριοτήτων του κτηνιατρικού επαγγέλματος και θέτει τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς των κτηνοτροφικών προϊόντων, θα συμβάλλει σημαντικά στη κατά νόμο αξιοποίηση της πληροφορίας και στη δημιουργία ενός ευνομούμενου περιβάλλοντος λειτουργίας της αγοράς και της άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος.

 

Β3.   Διαχείριση κτηνιατρικής περίθαλψης

Με βάση τα αποτελέσματα, που θα προκύψουν, από την ερευνητική εργασία του πρώτου άξονα, να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές και να αναπτύξει το περίγραμμα. μιας πιλοτικής δικτυακής εφαρμογής, για τη διαχείριση της κτηνιατρικής παροχής υπηρεσιών, που ταυτόχρονα θα αποτελεί και μηχανή εισόδου πληροφορίας στο προτεινόμενο σύστημα.

Η εφαρμογή αυτή πρόκειται να αποτελέσει το υπόθεμα και εν πολλοίς θα καθορίσει, την παραγωγή κατάλληλων εφαρμογών που θα στοχεύουν:

q         Στο συντονισμό τη διευκόλυνση και την αξιολόγηση του παρεχόμενου κτηνιατρικού έργου

q         Στην αποτελεσματική καταγραφή της κτηνιατρικής πράξης

q         Στην πλήρη καταγραφή της διακίνησης και διάθεσης των κτηνιατρικών φαρμάκων

q         Στη συλλογή κάθε είδους πληροφορίας όσον αφορά στο παθολογικό υπόστρωμα του ζωικού κεφαλαίου.

q         Στην έγκαιρη και έγκυρη προειδοποίηση για πιθανούς κινδύνους

q         Στην βέλτιστη καθοδήγηση της δράσης των επαγγελματιών και των φορέων του πρωτογενούς τομέα της κτηνοτροφίας.

και θα αποτελείται από τρία υποσυστήματα :

1.        Υποσύστημα διασύνδεσης του συστήματος με τα διάφορα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης για των έλεγχο της διάθεσης των κτηνιατρικών φαρμάκων, το οποίο θα είναι έτσι δομημένο, ώστε να προστατεύεται το εμπορικό απόρρητο.

2.        Υποσύστημα συνταγογράφησης για το προσδιορισμό του παθολογικού υποστρώματος του ζωικού πληθυσμού, και την αξιολόγηση του κτηνιατρικού έργου.

3.        Υποσύστημα ιχνοθέτησης των χορηγούμενων κτηνιατρικών φαρμάκων και καταγραφής των ασκούμενων θεραπειών, για τον έλεγχο της εφαρμογής των περιοριστικών κανόνων, στη διακίνηση των κτηνοτροφικών προϊόντων, που συνοδεύουν τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων, και τη διευκόλυνση της ανιχνευσιμότητας των τελευταίων.

 

Β4.   Επεξεργασία – αξιοποίηση της πληροφορίας

Η Ταξινόμηση, η στατιστική αξιολόγηση, η επεξεργασία, η συσχέτιση και αναδιάρθρωση της πληροφορίας θα παράγουν νέα πληροφορία που.:

1.        θα οδηγήσει στην ανάπτυξη «συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων» στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Συστημάτων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην έγκαιρη παρατήρηση και εντοπισμό διαφαινόμενων κινδύνων για τη Δημόσια υγεία.

2.        θα επιτρέπει την αυτό-αξιολόγηση των κτηνιάτρων για το παρεχόμενο από αυτούς κτηνιατρικό έργο.

3.        θα προειδοποιεί τους σταθμούς συγκέντρωσης των κτηνοτροφικών προϊόντων (σταθμοί συγκέντρωσης γάλακτος, σφαγεία, κλπ.)

4.        θα παράγει διαχειριστικά, διατροφικά μοντέλα για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων.

5.        θα παρέχει κατάλληλη πληροφορία σε αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, σε φορείς της αγοράς, κλπ.

 

 


 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος στηρίζεται στην ύπαρξη τριών βασικών υποσυστημάτων (3) τα οποία προσφέρουν ομαδοποιημένες υπηρεσίες και εξυπηρετούν διακριτές ανάγκες του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου. Τα υποσυστήματα αυτά είναι:

1.        Data Collection Module

2.        Decision making Module

3.        Information Publishing Module

 

1.       Data Collection Module

Το υποσύστημα αυτό αποτελείται από τα σημεία εισόδου των απαραίτητων στοιχείων, και θα δομηθεί έτσι ώστε να κάνει εφικτή την αποτελεσματική συλλογή ταξινόμηση και αποθήκευση τους.

Η κατηγοριοποίηση της εισερχόμενης πληροφορίας αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο, καθώς το σύστημά θα αξιοποιεί στοιχεία από ένα μεγάλο αριθμό πηγών, ποιοτικά διαφορετικών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες πηγών όπως αυτές συμπεραίνονται από τις περιγραφές, που έχουν γίνει παραπάνω :

q         Κτηνιατρική πράξη.

q         Κινήσεις κτηνιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων και ζωοτροφών

q         Παραγωγή διάθεση κτηνοτροφικών προϊόντων.

q         Συστήματα αυτοελέγχου και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας (HACCP, ISO, κλπ)

q         Αρχεία ελέγχων των κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών

q         Ενώσεις καταναλωτών

q         Νομοθεσία

Συμπερασματικά το υποσύστημα συλλογής πληροφοριών είναι υπεύθυνο για την συλλογή, πιστοποίηση και ολοκλήρωση όλων των στοιχείων σε κατάλληλη μορφή για κάθε περαιτέρω επεξεργασία και χρήση. Η συλλογή των στοιχείων μπορεί να γίνεται τόσο σε πραγματικό χρόνο (μέσω δικτυακών εφαρμογών) όσο και με άλλα είδη αποστολής και συλλογής στοιχείων, όπως ηλεκτρονικά μέσα (αρχεία Η/Υ, FAX κλπ.) ή μη. (ταχυδρομική ή ιδιόχειρη παράδοση φυσικών στοιχείων-εγγράφων, δειγμάτων κλπ.).

Το συγκεκριμένο υποσύστημα επίσης αποτελεί το χώρο αποθήκευσης όχι μόνο της εισερχόμενης πληροφορίας αλλά και της πληροφορίας, που δημιουργείται μετά από κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων. Τέλος προβλέπεται και η αποθήκευση διαχειριστικής πληροφορίας (administrators, users, accounts κτλ.) για τον πλήρη έλεγχο και ασφάλεια του συστήματος.

 

2.       Decision making Module

Το παρόν υποσύστημα αποτελεί την καρδιά του συνολικού συστήματος, καθώς αναλαμβάνει να πάρει κρίσιμες αποφάσεις με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί αλλά και με βάση μια σειρά κανόνων οι οποίοι επιτρέπουν τη συσχέτιση των στοιχείων με στόχο τη λήψη αποφάσεων. Οι έξυπνοι αυτοί αλγόριθμοι λήψεις αποφάσεων δίνουν τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης και ενεργοποίησης κατάλληλων διαδικασιών όταν ανιχνευθεί κάποιο στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων που σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια.

Το υποσύστημα θα μπορεί να πάρει αποφάσεις που σχετίζονται με το : 

q         Προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία των ζώων.

q         Προσδιορισμό των κτηνιατρικών ή άλλων παρεμβάσεων για την αποτροπή των κινδύνων ή ελαχιστοποίησης της πιθανότητας εμφάνισής τους.

q         Καθορισμό διορθωτικών ενεργειών οι οποίες και θα εφαρμόζονται, όταν διαγνωσθεί ότι κάποια διαδικασία είναι εκτός ελέγχου.

Είναι φανερό ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου υποσυστήματος αποτελεί ένα χρησιμότατο εργαλείο για την έγκαιρη και τεκμηριωμένη κτηνιατρική παρέμβαση στη διασφάλιση της υγείας των ζώων και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας, ενώ σε συνδυασμό, με άλλες μη αυτόματες διαδικασίες ελέγχου και διάγνωσης παρέχει σημαντικά εχέγγυα διασφάλισης της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων, και κατ’ επέκταση των τελικών προϊόντων διατροφής.

 

3.       Information Publishing Module

Το συγκεκριμένο υποσύστημα αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση χρήσιμης πληροφορίας στους άμεσα ενδιαφερόμενους αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Σήμερα, η ραγδαία ανάπτυξη των δικτυακών τεχνολογιών αλλά και των πληροφοριακών εφαρμογών δίνει τη δυνατότητα πολλαπλής τρόπων ενημέρωσης.

Το προτεινόμενο σύστημα θα υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις ενημέρωσης:

 

3.1        Web Site

Δικτυακό τόπο ενημέρωσης κοινού (Web Site). Εδώ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν χρήσιμες πληροφορίες για θέματα όπως νομοθεσία, συστήματα υποστήριξης και ελέγχου της κτηνοτροφικής παραγωγής, κανονισμοί κτλ. Τις περισσότερες φορές, οι κανόνες ορθής πρακτικής δεν χρησιμοποιούνται ή δεν διεκδικούνται από την αγορά, λόγω έλλειψης κατάλληλης πληροφόρησης.

 

3.2        Intranet

Εσωτερικό δίκτυο συνεργασίας (Intranet) των συνεργαζομένων επιστημόνων κτηνιάτρων, και άλλων επιστημόνων συνεργατών της ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.

Πρόσβαση στο δίκτυο αυτό μπορεί να έχουν και επιστημονικοί φορείς ή υπηρεσίες του δημοσίου, των οποίων η δράση εξασφαλίζει εχέγγυα αξιοπιστίας, για το κτηνιατρικό έργο και την ασφάλεια των κτηνοτροφικών προϊόντων.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, που έρχεται να λύσει το συγκεκριμένο υποσύστημα είναι η έλλειψη οριζόντιας επικοινωνίας και κανόνων καλής (ορθής) συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων ελέγχου και πρόληψης και των ασκούντων διάφορες δραστηριότητες στο πρωτογενή τομέα.

 

3.3        Έγκαιρη προειδοποίηση

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την αντιμετώπιση αλλά και κύρια στο βαθμό που είναι εφικτό, την πρόληψη κρίσιμων καταστάσεων. Επιδίωξη αυτής της δραστηριότητας, είναι η δημιουργία μιας «μηχανής», η οποία σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια κρίσιμη κατάσταση θα παράγει μηνύματα αυτόματης ενημέρωσης των υπευθύνων και ακόμα, ακόμα θα υποδεικνύει και τα κατάλληλα μέτρα, για την αποτροπή των διαφαινόμενων κινδύνων, σε τοπικό αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο, μέσω σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών διαύλων (π.χ. Internet, e-mail, κτλ.).

Για παράδειγμα, έστω ότι η επεξεργασία στοιχείων από το Decision making Module έδειξε ότι υπάρχει πρόβλημα με την παραγωγή γάλατος σε κάποια συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα, η οποία προμηθεύει με γάλα κάποια γαλακτοκομική βιομηχανία. Τότε το αποτέλεσμα αυτό διοχετεύεται στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης το οποίο αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τους εμπλεκόμενους φορείς, (κτηνοτρόφο, βιομηχανία κτηνιατρικές υπηρεσίες, υγειονομικές υπηρεσίες),για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να αποτραπεί, ο όποιος κίνδυνος, αφορά στην υγεία των καταναλωτών.

 

ΦΑΣΗ Α – Διοίκηση – Διαχείριση του Έργου

Πρόκειται για τη διαχείριση του έργου η οποί θα καλύψει όλες εκείνες τις ανάγκες  διοίκησης του έργου. Επιγραμματικά θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

Α) Διάρκεια: 24 μήνες

Β) Ανθρωπομήνες: 28

Γ) Υπεύθυνος φορέας: ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.

Δ) Συνεργαζόμενοι φορείς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ –

 

Σύντομη περιγραφή

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου απαιτείται ένας ισχυρός μηχανισμός διαχείρισης και ελέγχου της φυσικής και οικονομικής πορείας του συνόλου του έργου. Η διαχείριση θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Στα πλαίσια της διαχείρισης και συντονισμού προβλέπονται δραστηριότητες όπως η φυσική και οικονομική παρακολούθηση των πακέτων εργασίας, η εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών, η διοικητική υποστήριξη, η σύνταξη και οι διαπραγματεύσεις των συμβάσεων, η υλοποίηση διαδικασιών εξασφάλισης ποιότητας και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου. Ακόμα προβλέπονται δραστηριότητες που εξασφαλίζουν το συντονισμό με δράσεις ή ενέργειες άλλων πρωτοβουλιών.

Για να διασφαλιστεί η επιτυχία του έργου είναι αφενός απαραίτητη η χρήση διαδικασιών για την εξασφάλιση ποιότητας των διαδικασιών παραγωγής λογισμικού (Process Quality Assurance) και αφετέρου η εξασφάλιση της ικανοποίησης των χρηστών για τα παραγόμενα προϊόντα. Με στόχο τα παραπάνω θα προδιαγραφούν οι απαραίτητες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια του έργου. Η εξασφάλιση ποιότητας θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του έργου.

Πρέπει να τονιστεί ότι, Ειδικές Επιτροπές θα είναι υπεύθυνες για την ομαλή και σωστή διεκπεραίωση του έργου. Ειδικότερα, το παρόν πακέτο εργασίας μπορεί να αναλυθεί στις παρακάτω δραστηριότητες:

 

Α)   Σύνταξη Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΕΔ) και διοικητική – επιστημονική διαχείριση.

Β)   Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Υλοποίησης (ΣΠΥ) για την τεχνική και τεχνολογική υλοποίηση των επιμέρους δράσεων.

 

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, συνεργασίας και ελέγχου της ομάδας έργου θα αναπτυχθεί ένα ενδοδίκτυο (Φάση Β). Παράλληλα θα είναι δυνατή η χρήση του από συνεργαζόμενους φορείς για τη διευκόλυνση και προώθηση της συνεργασίας με τις ομάδες εργασίας.

 

Παραδοτέα Φ.Α:

Π.Α.1   Σύνθεση Επιτροπών (επιστημονικής, τεχνολογικής, τεχνικής)

Π.Α.2   Σύνταξη απαραίτητων αναφορών (τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων, ετήσιες και τελικές εκθέσεις για την φυσική και οικονομική πρόοδο του έργου (τεχνικές, οικονομικές), κ.α.)

 

ΦΑΣΗ Β – Ανάλυση αναγκών, προδιαγραφών και

                    απαιτήσεων του συστήματος

Διάρκεια: 6 μήνες

Ανθρωπομήνες: 34

Υπεύθυνος φορέας: ΑΕΙ  --ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ   ΠΑΤΡΩΝ

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. –.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φ.Β.1   Συλλογή, καταγραφή και μελέτη των στοιχείων που αφορούν στη παρούσα κατάσταση

Βασική παράμετρο για μια επιτυχημένη ερευνητική προσπάθεια αποτελεί πάντα η προσεκτική μελέτη της περιοχής ενδιαφέροντος, με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με το τι έχει γίνει στο παρελθόν, το τι γίνεται στο παρόν καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζομένων μεθόδων και τεχνικών. Στο συγκεκριμένο έργο, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη συλλογή, των κατάλληλων στοιχείων, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη μελέτη των, μέχρι σήμερα, ακολουθούμενων μεθόδων συλλογής συναφούς πληροφορίας όπως και των μεθόδων αξιολόγησης και αξιοποίησής της.

Τα αποτελέσματα αυτής της δράσης θα αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω ερευνητική προσπάθεια και η βέλτιστη πραγματοποίησή της, αποτελεί κριτήριο για τον βαθμό επιτυχίας του συνολικού έργου.

Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω πηγές, για τη συλλογή της απαραίτητης πληροφορίας:

q     Οι επιστημονικοί συνεργάτες της ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ευρύ ερωτηματολόγιο, που θα αφορά στην καθημερινή πρακτική τους.

q     Θα δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας με αρμόδιους κρατικούς φορείς κτηνιατρικές υπηρεσίες, ΕΟΦ, ΕΦΕΤ, κλπ

q     Σε πνεύμα αμοιβαιότητας θα εμπεδωθούν σε πρακτική και σταθερή βάση οι συνεργασίες που υπάρχουν, με τους συνδέσμους, Φαρμακοβιομηχανιών, Γαλακτοβιομηχανιών, Βιομηχανικών σφαγείων, Κτηνοτρόφων, κλπ

Φ.Β.2   Διερεύνηση αναγκών και προσδιορισμός απαιτήσεων

Η παρούσα δράση, με σημείο εκκίνησης τα αποτελέσματα, της προηγούμενης δράσης, της οποίας αποτελεί άμεση συνέχεια και αξιοποιώντας τα κατάλληλα, θα κληθεί να παρουσιάσει μια μελέτη στην οποία :

q     θα διατυπώνονται καθαρά και τεκμηριωμένα οι ανάγκες του πεδίου ενδιαφέροντος.

q     θα ενσωματώνονται οι λειτουργικές απαιτήσεις, ενός εκάστου των εμπλεκόμενων φορέων.

q     θα προτείνεται η αντιμετώπιση τους στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού πλαισίου είτε Εθνικό είναι αυτό είτε Κοινοτικό.

Η συγκεκριμένη δράση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς είναι αυτή η οποία θα χαράξει τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα διεξαχθεί το σύνολο της ερευνητικής προσπάθειας.

Φ.Β.3   Ανίχνευση κατάλληλων μεθόδων από τα διάφορα επιστημονικά πεδία

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα παίξει η ομαλή συνεργασία επιστημόνων από διάφορες επιστημονικές περιοχές καθώς η φύση του προβλήματος επιβάλλει την ολοκλήρωση μεθόδων και τεχνικών διαφορετικής επιστημονικής προέλευσης. Η παρούσα δράση καλείται να διερευνήσει τεχνικές και μεθοδολογίες που προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και να αποφασίσει, ποιες από αυτές είναι κατάλληλες ώστε να χρησιμοποιηθούν σε μια ολοκληρωμένη λύση.

Φ.Β.4   Παραγωγή νέων μεθόδων

Εδώ, θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο μέρος της ερευνητικής δουλειάς. Η δράση αυτή λαμβάνει ως είσοδο τα αποτελέσματα των προηγούμενων δράσεων και καλείται να παράγει μια ολοκληρωμένη μελέτη συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης της πληροφορίας που σχετίζεται με την υγιεινή των παραγωγικών ζώων και τα φαρμακευτικά σκευάσματα, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία τους ή την αύξηση της παραγωγικότητας τους, ως πρόσθετα των ζωοτροφών. Η μελέτη αυτή θα συνδυάζει τόσο νέες μεθόδους που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου όσο και συνδυασμό και ενσωμάτωση μεθόδων από άλλες επιστημονικές περιοχές με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της συγκεκριμένης περιοχής.

Επιπλέον θα αναζητηθούν και θα ενσωματωθούν στο σύστημα και κατά το στάδιο της υλοποίησης του, όλες εκείνες οι παράμετροι, που θα επιτρέψουν σ’ αυτό, να πιστοποιηθεί, κατά τα πρότυπα ISO 9000.

Παραδοτέα:

Π.Φ.Β1:   Λίστα στοιχείων Υφιστάμενης κατάστασης

Π.Φ.Β2:   Λίστα αναγκών και απαιτήσεων του συστήματος (λογισμικό και προδιαγραφές εξοπλισμού)

 

ΦΑΣΗ Γ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Δράσεις ανάπτυξης πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος

Οι δράσεις αυτής της κατηγορίας αφορούν τη χρησιμοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από την ερευνητική δραστηριότητα για το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός πιλοτικού πρωτότυπου πληροφοριακού συστήματος το οποίο να καλύπτει στο μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες της συγκεκριμένης θεματικής περιοχής.

 

Διάρκεια: 12 μήνες

Ανθρωπομήνες: 27

Υπεύθυνος φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. –

 

Περιγραφή

Σχεδιασμός συστήματος

Η δράση αυτή θα λάβει ως είσοδο το αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας (ολοκληρωμένη μελέτη), θα το προσαρμόσει κατάλληλα και θα παράγει το σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι οι προδιαγραφές που θα περιέχονται στο σχεδιασμό αυτό και θα αφορούν την τεχνικές ανάπτυξης της εφαρμογής θα δεσμεύουν τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικά λύσεων (XML solutions, .NET τεχνολογία, data mining, expert systems, κτλ.)

 

Συλλογή και παραγωγή κατάλληλου ψηφιακού υλικού

Πριν προχωρήσουμε στην υλοποίηση του συστήματος θα πρέπει, με βάση και το σχεδιασμό, να συλλεχθεί κατάλληλο υλικό και να ψηφιοποιηθεί. Το υλικό αυτό αφορά είτε δεδομένα που προέκυψαν από την αρχικής έρευνα της θεματικής περιοχής και τα οποία θα χρησιμεύσουν για τη δημιουργία του πιλοτικού συστήματος είτε υλικό που προορίζεται για το περιβάλλον διεπαφής με τους χρήστες του συστήματος.

 

Παραδοτέα:

Π.Φ.Β1:   Αναλυτικός σχεδιασμός συστήματος έργου

Π.Φ.Β2:   Αναλυτικός σχεδιασμός εξοπλισμού

 

ΦΑΣΗ Δ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΟΚΙΜΗ

Διάρκεια: 12 μήνες

Ανθρωπομήνες: 22

Υπεύθυνος φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΙ

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. –

 

Περιγραφή:

 

Υλοποίηση πρώτης έκδοση συστήματος

Η δράση αυτή αφορά την υλοποίηση της πρώτης έκδοσης του πληροφοριακού συστήματος. Η έκδοση αυτή θα είναι πλήρως λειτουργική και θα έχει ενσωματωθεί σε αυτήν ένα μεγάλο μέρος της πληροφορίας, που θα ανακτηθεί στο στάδιο των ερευνητικών δράσεων και θα είναι προσπελάσιμη από τους κατά σύμβαση συνεργαζόμενους κτηνιάτρους, με την ΚΤΗΜΕΛ, Α.Ε. μέλη της ή μη, που θα είναι και οι εν δυνάμει χρήστες του προτεινόμενου συστήματος, στο βαθμό, που αυτό, αποκτήσει φυσική υπόσταση.

 

Δοκιμαστική λειτουργία συστήματος

Στο διάστημα της δράσης αυτής θα δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα σε επιλεγμένους χρήστες έτσι ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις ή δυσλειτουργίες του συστήματος.

 

Παραδοτέα:

Π.Φ.Δ1:   Πιλοτικό σύστημα – Λογισμικό – Τεύχος χρήσης συστήματος

Π.Φ.Δ2:   Αρχικό Παραδοτέο διαχείρισης και υποστήριξης του συστήματος

Π.Φ.Δ3:   Αναμόρφωση σχεδιασμού του συστήματος κατά την δοκιμή

 

 

ΦΑΣΗ Ε – ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –

                  ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

                  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Διάρκεια: 6 μήνες

Ανθρωπομήνες: 13

Υπεύθυνος φορέας: ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΕΙ) –

 

Περιγραφή:

Με την ολοκλήρωση των δοκιμών και των ελέγχων το λογισμικό θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας πιλοτικά σε συνεργασία με τους συνεργάτες της ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε..

Ενέργειες που αφορούν την μελέτη, ανάπτυξη και προώθηση πληροφοριακού υλικού αλλά και ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα (Βιομηχανίες τροφίμων, δημόσιοι φορείς) αλλά και μελλοντικών συνεργατών (πελατών) κτηνιάτρων της ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. για την αξιοποίηση του συστήματος και της πληροφορίας.

 

Παραδοτέα:

Π.Φ.Ε1:   ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ – Τελικά εγχειρίδια, τεύχος χρήσης του συστήματος

Π.Φ.Ε2:   Πλάνο δημοσιότητας και πληροφόρησης

Π.Φ.Ε3:   Έκδοση ενημερωτικών εντύπων οδηγών και πληροφοριακού υλικού

Π.Φ.Ε4:   Διοργάνωση ημερίδας