Y Π Ο Μ Ν Η Μ Α

 

 

Με το παρόν η Κτηνιατρική Μέριμνα Ελλάδος Α.Ε. αναφέρεται στους καθ’ ύλην αρμόδιους, υπηρεσιακούς παράγοντες  του Υπ. Γεωργίας, αφ’ ενός για να ενημερώσει, ως οφείλει, για τις υποδομές και τους στόχους της και αφ’ ετέρου για να εντοπίσει, ορισμένα προβλήματα, που προκύπτουν σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων που προαναφέρονται.

 

1.Η  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ  ΜΕΡΙΜΝΑ  ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε. ( ΚΤΗΜΕΛ ) ολοκληρώνει, στα μέσα Μαΐου, το εταιρικό της δίκτυο, που περιλαμβάνει INTRANET, WEB SITE, και δίγλωσσο e-MAGAZINE, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που έχει τεθεί από το Ε.Α.Ι.Τ.Υ.  του Πανεπιστημίου Πατρών. Το γεγονός αυτό, θα επιτρέψει στη ΚΤΗΜΕΛ να συντονίσει, αφ’ ενός, τη δράση των κτηνιάτρων μελών της που δραστηριοποιούνται στις τρεις περιφέρειες της Νοτιοδυτικής Ελλάδας και να ικανοποιήσει, αφ’ ετέρου το αίτημα, συναδέλφων κτηνιάτρων και γεωτεχνικών άλλων ειδικοτήτων, από όλη τη χώρα, για ένταξη τους σ’ αυτή, είτε ως  συνεργαζόμενοι, είτε ως μέλη της.

 

2.Η ΚΤΗΜΕΛ στη προσπάθεια  της για παροχή πλέον αξιόπιστου και ικανού κτηνιατρικού και διαχειριστικού έργου στον πρωτογενή τομέα, αναπτύσσει δικτυακές  εφαρμογές για:

-Την αξιολόγηση της κτηνιατρικής παροχής υπηρεσιών, και παροχής κτηνιατρικού έργου.

-Την ταυτοποίηση του ζωικού πληθυσμού και κύρια των αιγοπροβάτων που αποτελούν το κορμό της κτηνοτροφίας μας. Η εφαρμογή αυτή δεν αφορά στην  απλή καταγραφή του ζωϊκού πληθυσμού, αλλά στη πλήρη και αξιόπιστη ταυτοποίησή του, ώστε να :

-επιτυγχάνεται διαφάνεια στη χορήγηση των επιδοτήσεων.

-πιστοποιείται η επιδιωκόμενη ιχνηλασημότητα (ανιχνευσιμότητα).

-πιστοποιείται και να αξιολογείται η εφαρμογή προγραμμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος στον πρωτογενή τομέα.

-Την ιχνηλάτηση κτηνιατρικών φαρμάκων, προσθετικών ζωοτροφών, προϊόντων και παραπροϊόντων κτηνοτροφίας, για την εφαρμογή προγραμμάτων HACCP, GAP, GHP, κλπ στον τομέα της παραγωγής, εμπορίας, διάθεσης και πιστοποίησης των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Αξιολογώντας  το νομοθετικό περίγραμμα που αφορά στη περίθαλψη και διαχείριση του ζωικού πληθυσμού της χώρας μας, σε σχέση, με το Ευρωπαϊκό δίκαιο και οδηγίες, τις εκπεφρασμένες κυβερνητικές εξαγγελίες, αλλά και το πλαίσιο άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σημειώνονται  τα παρακάτω :

1.Με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις, η άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος κατακερματίζεται, αφού κάθε φορά, που νομοθετείται η λύση κάποιου προβλήματος ή εφαρμόζεται  κάποια κοινοτική οδηγία, δημιουργείται μια νέα κατηγορία κτηνιάτρων, με αποτέλεσμα

-να δημιουργούνται δυσμενείς όροι άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος για τους Έλληνες κτηνιάτρους, σε σχέση με τους συναδέλφους τους στις άλλες χώρες της  Ε.Ε. ενώ κατά το Ευρωπαϊκό δίκαιο αυτοί θα έπρεπε να χαίρουν όμοιων εργασιακών δικαιωμάτων.

-να αυξάνει το κόστος περίθαλψης-διαχείρισης στο πρωτογενή τομέα, αφού σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, άλλος κτηνίατρος ασκεί περίθαλψη, άλλος χορηγεί φαρμακευτική αγωγή, άλλος διαχειρίζεται το στάβλο και κατά τα φαινόμενα άλλος θα είναι εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος, αν στις παραπάνω κατηγορίες προσθέσουμε και τους κτηνιάτρους του δημοσίου, που επιφορτίζονται τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, και εύλογα απορροφούν πόρους από τον πρωτογενή τομέα, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι εξανεμίζεται το οποιοδήποτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής κτηνοτροφίας, στο ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον.

-τη διάσπαση και κατακερματισμό της όποιας συλλογής πληροφορίας, με συνέπεια την αδυναμία σύνταξης ικανών απαντήσεων στα διάφορα προβλήματα της κτηνοτροφίας, την αδυναμία αξιολόγησης των οιωνδήποτε ενεργειών, που αφορούν στην κτηνοτροφία, αλλά και την αδυναμία καταλογισμού των όποιων ευθυνών, με αποτέλεσμα  την δημιουργία αρνητικού κλίματος για την Ελληνική κτηνοτροφία και την επιβολή διαφόρων προστίμων, από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής επιτροπής.

-την αδιαφάνεια, λόγω ακριβώς του κατακερματισμού της πληροφορίας, στην κατανομή των πόρων, που αφορούν στην κτηνοτροφία η οποία οδηγεί σε παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, που επιφέρουν τελικά την επιστροφή κοινοτικών πόρων, που έχει απορροφήσει η χώρα μας, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

-την αδρανοποίηση των νομοθετημάτων στη πράξη, αφού το ανθρώπινο δυναμικό δεν επαρκεί ή είναι απρόθυμο να αναλάβει την ευθύνη εκτέλεσης ενός έργου, που δεν θα γνωρίζει τους όρους εκτέλεσης του και δεν θα ορίζει τους κανόνες εφαρμογής του, Κι επιπλέον, η αγορά αδυνατεί, να σηκώσει την οικονομική επιβάρυνση, που προϋποθέτει η εφαρμογή διατάξεων, με ασαφές ανταποδοτικό όφελος, γι’ αυτήν και την κοινωνία.

 

2.Με ασαφείς διατυπώσεις, στις διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις, αναιρείται στην πράξη ο ελεγκτικός ρόλος των δημοσίων κτηνιατρικών υπηρεσιών,  αφού υποχρεούνται να εμπλέκονται, ως μη όφειλαν, άμεσα ή έμμεσα  στην εφαρμογή προγραμμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος, είτε καλούμενες να υλοποιήσουν εφαρμοστικές διατάξεις ή διαδικασίες, είτε ακόμα και να εφαρμόσουν προγράμματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Αποτέλεσμα αυτών είναι οι υπηρεσίες αυτές, να αναπτύσσουν ανταγωνιστικές δραστηριότητες με την αγορά, αφ’ ενός υλοποιώντας   πρωτόκολλα εκτέλεσης έργων, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα  πρωτόκολλα ελέγχου, και αφ’ ετέρου διατηρώντας σε ισχύ παλαιές διατάξεις νόμων και εγκυκλίων, παράλληλα με τις νέες διατάξεις, που ορίζουν, στα πλαίσια των κοινοτικών οδηγιών, τον ελεγκτικό ρόλο των υπηρεσιών του δημοσίου, δημιουργώντας έτσι αμφισβητήσεις για την αξιοπιστία του παραγόμενου έργου από αυτές της υπηρεσίες, ενώ καθιστούν ασαφές το πλαίσιο και τους όρους λειτουργίας τους στην αγορά.

 

3.Ενώ σύμφωνα με εκφρασμένες κυβερνητικές επιλογές προωθείται σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της συνένωσης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και παραγωγικών δυνάμεων ακόμα και στο πρωτογενή τομέα (Διεπαγγελματικά εργαστήρια, ομάδες αγροτών, κλπ.) της αποκρατικοποίησης των συνενώσεων και του «συνεταιρίζεσθαι» των Ελληνικών επιχειρήσεων , οι επιλογές αυτές αναιρούνται στη πράξη από αποφάσεις της διοίκησης, νομικά ελέγξιμες, που αποκλείουν ή προωθούν την επιλεκτική συμμετοχή των νομικών προσώπων, στην ανάληψη κτηνιατρικού έργου  δημοσίου ενδιαφέροντος :

-είτε με τη θεώρηση ως ασυμβιβάστου, για τα νομικά πρόσωπα, της ανάληψης και εκτέλεσης έργου, που απαιτεί τη φυσική παρουσία  επιστήμονα,  εν προκειμένω κτηνιάτρου. Αντίληψη που στερείται νομικής στήριξης και δεν αντέχει οιασδήποτε κριτικής, αρκεί μόνο να αναφέρουμε ότι με βάση, αυτή την αντίληψη, τα νοσοκομεία και οι κλινικές της χώρας μας, που στο σύνολο τους είναι νομικά πρόσωπα δεν θα έπρεπε να δύνανται να παρέχουν υγειονομικό έργο δημοσίου ενδιαφέροντος, αφού αυτό ασκείται, προφανώς, από γιατρούς φυσικά πρόσωπα.

 -είτε με την αντιμετώπιση των νομικών προσώπων ως φυσικά πρόσωπα θέτοντας ως προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκτέλεση έργων του δημοσίου προϋπηρεσία επαγγελματική κατάρτιση κλπ  όταν για το νομικό πρόσωπο, τα παραπάνω, αφορούν στα φυσικά πρόσωπα, που θα συγκροτούν τις ομάδες εργασίας-εκτέλεσης έργου, του νομικού προσώπου. Σκεφτείτε ένα νέο νοσοκομείο, για να χρησιμοποιήσουμε, όμοιο με το παραπάνω παράδειγμα,  με άρτιο εξοπλισμό και πλήρως επανδρωμένο να μη μπορεί να αναλάβει υγειονομικό έργο, επειδή δεν πληροί όρους πενταετούς λειτουργίας κλπ.

 

Η ΚΤΗΜΕΛ θεωρεί ότι για την παραγωγή αξιόπιστου κτηνιατρικού έργου και αντίστοιχα αξιόπιστου ελεγκτικού έργου:

Απαιτείται, σαφές και περιγεγραμμένο, νομοθετικό πλαίσιο, που θα επιτρέπει τη σαφή διάκριση μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου τομέα  και των μηχανισμών εφαρμογής και αυτοελέγχου της αγοράς. Ο σαφής επιμερισμός των  πεδίων ευθύνης ενός εκάστου των φορέων, θα επιτρέψει τον ευθύ και άμεσο καταλογισμό, της όποιας ευθύνης, προκύπτει, από την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας.

Απαιτείται, η εφαρμογή κανόνων υπαιτιότητας και συνυπευθυνότητας στην άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος όπως ισχύουν και για τους άλλους επιστημονικούς κλάδους (γιατρούς δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους κλπ ) όπου οι επιστήμονες του κάθε κλάδου φέρουν το βάρος της υπογραφής τους, ως φυσικά πρόσωπα, είτε είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Απαιτείται,  ολιστική και διαφανής διαχείριση κάθε σχετικής,  με το παραγόμενο κτηνιατρικό έργο  πληροφορίας.  Αυτό απαιτεί ενιαία και αδιάσπαστη συλλογή και επεξεργασία της πληροφορίας, από τον καθ’ ύλη αρμόδιο επιστήμονα, εν προκειμένω, τον κτηνίατρο. Κατά συνέπεια, ο ασκών κτηνιατρικό έργο παροχέας υπηρεσιών κτηνίατρος, οφείλει και δικαιούται να παρέχει κάθε έργο, που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του, εφ’ όσον εντέλλεται, γι’ αυτό από τις δυνάμεις της αγοράς,  χωρίς διοικητικές παρεμβάσεις, τεχνητούς φραγμούς και ασυμβίβαστα. Βεβαίως, η άσκηση οποιασδήποτε κτηνιατρικής δραστηριότητας, πρέπει να γίνεται υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας, και στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων, για την δημόσια υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων και τη προστασία του εισοδήματος των παραγωγών.

Απαιτείται αυστηρή εφαρμογή των ελεγκτικών κανόνων και ανέγκλητος καταλογισμός ευθυνών από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και επιβολή ανάλογων και προσδιορισμένων κυρώσεων για κάθε παράβαση, είτε αυτές αφορούν, σε εντεταλμένο κτηνίατρο είτε αφορούν,  σε φορείς της αγοράς.

 

Η ΚΤΗΜΕΛ πιστεύει ότι:

-μέσα από τη διεύρυνση της υφιστάμενης συνεργασίας των μελών και συνεργαζόμενων με αυτήν κτηνιάτρων, και των ιδιωτών κτηνιάτρων όλης της χώρας,  με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

-με τη δημιουργία διαύλων, διάχυσης των συλλεγόμενων  πληροφοριών από αυτήν ή άλλους φορείς, στις  δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, επιστημονικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα .

-με το σαφή προσδιορισμό, προδιαγραφών εκτέλεσης έργου, και την ανάθεση του σε άτομα ή φορείς που έχουν τις απαραίτητες υποδομές για να το υλοποιήσουν χωρίς τεχνητούς διαχωρισμούς και ασυμβίβαστα.

-και με τη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με το Δημόσιο, για την ανάληψη έργων δημοσίου ενδιαφέροντος.

Θα διευρυνθεί η αξιοπιστία του παρεχόμενου κτηνιατρικού έργου στη χώρα μας, θα εμπεδωθεί αίσθημα εμπιστοσύνης για το έργο των αρμοδίων κρατικών αρχών και θα δοθούν πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα της κτηνοτροφίας μας και στη συσσωρευμένη ανασφάλεια, των καταναλωτών για τα τρόφιμα Ελληνικής προέλευσης .