Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διάθεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στην κατανάλωση

Ο εν ισχύ Νόμος 2538/1997(Α242)

Και παράπλευρη νομοθεσία Εθνική ή Κοινοτική

Άρθρο 1.

Λιανική πώληση και διάθεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στους ιδιοκτήτες ή εκτροφείς ζώων.

Άρθρο 1.

Άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

1. Η λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων διενεργείται από τα καταστήματα λιανικής πώλησης των προϊόντων αυτών ύστερα από σχετική άδεια, η οποία χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη εφόσον πληρούνται οι υπό του άρθρου 2. του παρόντος οριζόμενες προϋποθέσεις.

2. Η άδεια της προηγουμένης παραγράφου δεν απαιτείται :

α) Για τα Αγροτικά κτηνιατρεία, των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 6. του παρόντος.

β) Για τα φαρμακεία που λειτουργούν νομίμως, τα οποία όμως οφείλουν να γνωστοποιούν στην Κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της. Τα παραπάνω φαρμακεία οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

γ) Για τα ιδιωτικά κτηνιατρεία που λειτουργούν νομίμως και διατηρούν Απόθεμα Κτηνιατρικών Φαρμάκων, την ύπαρξη του οποίου, όμως οφείλουν να γνωστοποιούν στην Κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, από της δημιουργίας του και να λαμβάνουν Αριθμό Μητρώου Αποθέματος. Τα παραπάνω  κτηνιατρεία  οφείλουν  να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 7. του παρόντος νόμου.

1. Η λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων διενεργείται από τα καταστήματα λιανικής πώλησης των προϊόντων αυτών ύστερα από σχετική άδεια, η οποία χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη εφόσον πληρούνται οι υπό του άρθρου 2. του παρόντος οριζόμενες προϋποθέσεις.

2. Η άδεια της προηγουμένης παραγράφου δεν απαιτείται :

α) Για τα Αγροτικά κτηνιατρεία, των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 6. του παρόντος.

β) Για τα φαρμακεία που λειτουργούν νομίμως, τα οποία όμως οφείλουν να γνωστοποιούν στην Κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της. Τα παραπάνω φαρμακεία οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 4.

3. Η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, διάθεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στους ιδιοκτήτες ή εκτροφείς ζώων, είναι δυνατή, μόνο μετά από έκδοση κτηνιατρικής συνταγής. Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Γεωργίας και Υγείας και Πρόνοιας θα καθοριστεί κατάλογος κτηνιατρικών φαρμάκων, που μπορεί να χορηγηθούν χωρίς κτηνιατρική συνταγή, εφ’ όσον η χορήγηση, αφορά σε ζώα των οποίων τα προϊόντα δεν πρόκειται να διατεθούν στην κατανάλωση.

Στη λιανική πώληση τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα διατίθενται μόνο με συνταγή κτηνιάτρου. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Υγείας και Πρόνοιας ο καθορίζεται κατάλογος μη συνταγογραφούμενων κτηνιατρικών φαρμάκων.

4. Η λιανική πώληση ή η διάθεση κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος, σε άλλους χώρους ή με άλλους τρόπους, πλην των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 απαγορεύεται.

4. Η λιανική πώληση κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε άλλους χώρους ή με άλλους τρόπους, πλην των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 απαγορεύεται.

Άρθρο 2.

Προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

 

1. Για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 1. απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου, προς την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

 

2. Ο ενδιαφερόμενος για την χορήγηση της άδειας πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:

α) Την Ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

α) Την Ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) Πτυχίο Κτηνιατρικής ή Φαρμακευτικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφ’ όσον απαιτείται.

β) Πτυχίο Κτηνιατρικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή Πτυχίο ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του Π.Δ. 463/1987 ή πτυχίο ΤΕΙ του άρθρου 4 του Π.Δ. 109/1989 ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφ’ όσον απαιτείται.

γ) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

δ) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού ή του φαρμακευτικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του Ν. 1729/1987 (Α144), όπως αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

γ) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

δ) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού ή του φαρμακευτικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του Ν. 1729/1987 (Α144), όπως αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

ε) Να μην κατέχει έμμισθη θέση στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχει άλλη απασχόληση σχετική με την έρευνα, την παραγωγή, την εμπορία και τη διακίνηση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

ε) Να μην κατέχει έμμισθη θέση στο δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχει άλλη απασχόληση σχετική με το αντικείμενο του επαγγέλματος του.

στ) Να διαθέτει κατάστημα, το οποίο να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

αα) Να αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητο χώρο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) και να βρίσκεται στο ισόγειο.

ββ) Να διαθέτει ως αποθήκη ιδιαίτερη αίθουσα στο ισόγειο, ανώγειο ή υπόγειο που να αποτελεί ένα κτίσμα μετά του ισογείου του καταστήματος.  Η αποθήκη πρέπει να είναι κατάλληλη για την αποθήκευση ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογων με την κίνηση του κυρίως καταστήματος.

γγ) Να έχει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό και ύψος σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

δδ)Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού Κανονισμού ως προς της ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής κ.λ.π.

εε)Να εξασφαλίζει το ανενόχλητο των περιοίκων και το ακίνδυνο της παραμονής των εργαζομένων και συναλλασσομένων.

στστ) Να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

ζζ) Να έχει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων (εμβόλια κλπ.)

ηη) Να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανή σημείο πινακίδα με το σήμα V σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον (70) εβδομήντα εκατοστών σε πράσινο χρώμα.

Επίσης πρέπει να υπάρχει η ένδειξη ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. Όμοιο σήμα και ένδειξη πρέπει να έχουν και τα καταστήματα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου της παράγραφος 1 για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής Αρχής ότι το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες.

β) Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας του ενδιαφερομένου και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στα δημόσια βιβλία μεταγραφών.

Γ) Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

Δ) Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού.

4. Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου απαιτούνται και για τα καταστήματα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

 

5. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων του εδαφίου

στ)της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από έναν κτηνίατρο, έναν ιατρό και έναν μηχανικό των αντίστοιχων Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  Η ίδια επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο της διαπίστωσης της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση της άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

 

 

στ) Να διαθέτει κατάστημα, το οποίο να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

αα) Να αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητο χώρο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) και να βρίσκεται στο ισόγειο.

ββ) Να διαθέτει ως αποθήκη ιδιαίτερη αίθουσα στο ισόγειο, ανώγειο ή υπόγειο που να αποτελεί ένα κτίσμα μετά του ισογείου του καταστήματος.  Η αποθήκη πρέπει να είναι κατάλληλη για την αποθήκευση ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογων με την κίνηση του κυρίως καταστήματος.

γγ) Να έχει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό και ύψος σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

δδ)Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού Κανονισμού ως προς της ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής κ.λ.π.

εε)Να εξασφαλίζει το ανενόχλητο των περιοίκων και το ακίνδυνο της παραμονής των εργαζομένων και συναλλασσομένων.

στστ) Να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

ζζ) Να έχει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων (εμβόλια κλπ.)

ηη) Να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανή σημείο πινακίδα με το σήμα V σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον (70) εβδομήντα εκατοστών σε πράσινο χρώμα.

Επίσης πρέπει να υπάρχει η ένδειξη ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. Ομοιο σήμα και ένδειξη πρέπει να έχουν και τα καταστήματα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

3. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου της παράγραφος 1 για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής Αρχής ότι το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες.

β) Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας του ενδιαφερομένου και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στα δημόσια βιβλία μεταγραφών.

Γ) Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.

Δ) Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού.

4. Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου απαιτούνται και για τα καταστήματα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

 

5. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων του εδαφίου

στ)της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από έναν κτηνίατρο, έναν ιατρό και έναν μηχανικό των αντίστοιχων Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  Η ίδια επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο της διαπίστωσης της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση της άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

 

 

6. Η κατ’ άρθρο 1. του παρόντος άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χορηγείται και σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή ανώνυμες εταιρείες, καθώς και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Α..Ε. ή Ε.Π.Ε.) εφόσον οι εταίροι τους ή τα ιδρυτικά μέλη τους, όσον αφορά στις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε. είναι κτηνίατροι ή φαρμακοποιοί, όπως επίσης και ο ορισθείς ως υπεύθυνος πώλησης των προϊόντων αυτών, πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. του παρόντος άρθρου και δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου του ιδίου άρθρου.

6. Η κατ’ άρθρο 1. του παρόντος άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χορηγείται και σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή ανώνυμες εταιρείες, καθώς και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Α..Ε. ή Ε.Π.Ε.) εφόσον ο υπεύθυνος πώλησης των προϊόντων αυτών, πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. του παρόντος άρθρου ή είναι πτυχιούχος Φαρμακευτικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 3

Διάθεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στους  καταναλωτές ιδιοκτήτες ή εκτροφείς ζώων

 

 

1. Τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, που προορίζονται για τα ζώα που χρησιμεύουν στην παραγωγή τροφίμων επιτρέπεται να χορηγούνται μόνον για θεραπευτικούς σκοπούς και εφόσον διασφαλίζεται το αβλαβές των συγκεκριμένων τροφίμων για τον καταναλωτή, όσον αφορά ενδεχόμενα κατάλοιπα φαρμάκων. Απαγορεύεται επίσης να διατίθενται οποιαδήποτε κτηνιατρικά φαρμακευτικά σκευάσματα και σε οποιαδήποτε ποσότητα, στα εν λόγω ζώα, εφ’ όσον δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η χορήγηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 3.

 

 

 

 

 

Νομοθετικό ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα. 2001/0254(COD)

 

Τροπολογία 2

2. Δικαίωμα προμήθειας κτηνιατρικών φαρμάκων από τα φαρμακεία και τα καταστήματα πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, έχουν μόνο όσοι εκ των ιδιοκτητών ή των εκτροφέων των ζώων διαθέτουν κτηνιατρική συνταγή, που τους χορηγείται από κτηνίατρο, μετά από κλινική εξέταση του/των ζώου/-ων ή αντιπροσωπευτικού δείγματος της ομάδας των υπό εξέταση ζώων ή σύμφωνα με την ορθή κτηνιατρική πρακτική.

Νομοθετικό ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα. 2001/0254(COD)

Τροπολογία 6

Άρθρο 1, σημείο 20

3. Οι εκτροφείς παραγωγικών ζώων, που έχουν συνάψει σταθερή συμβατική σχέση, με επαγγελματία κτηνίατρο, που λειτουργεί νομίμως κτηνιατρείο στα όρια του νομού της έδρας, της εκτροφής τους, ή η  εκτροφή τους διαθέτει κτηνίατρο με εξαρτημένη σχέση εργασίας, δύνανται να προμηθεύονται κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, απ’ ευθείας από τα καταστήματα χονδρικής πώλησης, και τις βιομηχανίες παραγωγής, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) Εφ’ όσον πρόκειται για ελεύθερη συμβατική σχέση, αντίγραφο της σύμβασης, που θα ορίζει τους όρους της συνεργασίας και το συμφωνηθέν αντίτιμο, θα κατατίθεται στην αρμόδια οικονομική Δ.Ο.Υ. του συμβεβλημένου κτηνιάτρου.

β) Θα κατατίθεται έγγραφη κοινή δήλωση ανάθεσης και ανάληψης ευθύνης αντίστοιχα των συμβαλλομένων στην οικεία Κτηνιατρική υπηρεσία, με αντίγραφο της προαναφερομένης συμβάσεως θεωρημένο, από την ως άνω αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή θεωρημένη, μισθοδοτική κατάσταση, εφ’ όσον  πρόκειται, για εξαρτημένη σχέση εργασίας.

γ) Η αρμόδια Κτηνιατρική υπηρεσία θα χορηγεί σχετική βεβαίωση δικαιώματος προμήθειας των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, από το χονδρεμπόριο ή τη βιομηχανία, στον εκτροφέα ζώων, η οποία θα ανανεώνεται ανά εξάμηνο, εφ’ όσον κατατίθεται, δήλωση του ετέρου των συμβεβλημένων κτηνιάτρου, που να βεβαιεί τη συνέχιση ισχύος, των προαναφερομένων συμβάσεων.

δ) Η προμήθεια των κτηνιατρικών φαρμάκων θα γίνεται, με την έκδοση από τον συμβεβλημένο κτηνίατρο σχετικού δελτίου παραγγελίας, που θα συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, αντίγραφα των παραπάνω θα προσαρτώνται και στο βιβλίο θεραπειών ή όπως αυτό αναφέρεται, της μονάδος.

ε) Η χρήση των παραπάνω κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, θα γίνεται, με αποκλειστική ευθύνη του συμβεβλημένου κτηνιάτρου, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, για τυχόν παράτυπες ενέργειες του εκτροφέα, που θα επιφέρει την απώλεια του δικαιώματος προμήθειας των κτηνιατρικών φαρμάκων, απ’ ευθείας από το χονδρεμπόριο ή τη βιομηχανία.

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση : Επιδίωξη

  1. Οικονομικό κίνητρο για την εγκατάσταση υπεύθυνου κτηνιάτρου στις κτηνοτροφικές μονάδες.
  2. Άρση άδικης μεταχείρισης των μικρών παραγωγών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πρόσληψης κτηνιάτρου.
  3. Άρση άνισης μεταχείριση της αγοράς σε σχέση με το δημόσιο που μετέρχεται διαφόρων τύπων συμβάσεις εργασίας για την πρόσληψη προσωπικού.

4. Κατά την χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής, ο κτηνίατρος οφείλει να καταγράφει όλα τα στοιχεία, που την αφορούν και συγκεκριμένα, ημερομηνία εξέτασης των ζώων, τον αριθμό Μητρώου του ιδιοκτήτη, τον αριθμό των ζώων, που υποβάλλονται σε κτηνιατρική περίθαλψη, τους κωδικούς τους και τη διάγνωση, τα απαιτούμενα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία χορηγείται συνταγή, τις προτεινόμενες δόσεις και την διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής και τέλος τον απαιτούμενο χρόνο αναμονής. Τηρεί δε τα στοιχεία αυτά στη διάθεση του ΕΟΦ και των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών, για την διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων, επί τρία τουλάχιστον έτη.

 

Απόφαση 378812/1992 Υ.Γ. και Υ.Εθν.Οικ. (ΦΕΚ Β 491) για την έγκριση και κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρμάκων

5. Η κτηνιατρική συνταγή τεκμηριώνει κτηνιατρική πράξη και έχει ισχύ εντός των ορίων του νομού της έδρας του νομίμως λειτουργούντος κτηνιατρείου του κτηνιάτρου, που την χορήγησε, όπως επίσης και σε ακτίνα 50χλμ από την προαναφερόμενη έδρα, εντός των όμορων νομών.

Παρατήρηση : Απαραίτητο στοιχείο για την ανιχνευσιμότητα, τον έλεγχο, και τον καταλογισμό ευθυνών.

6. Η μετάβαση κτηνιάτρου σε άλλες περιοχές πέραν των προβλεπόμενων στη παράγραφο 5. του παρόντος άρθρου, για την άσκηση κτηνιατρικής περίθαλψης, μετά από σχετική πρόσκληση ιδιοκτήτου ή εκτροφέα ζώων θα βεβαιώνεται, με σχετική δήλωση του  εκτροφέα στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία του νομού για την επικύρωση της κτηνιατρικής συνταγής. Η παραπάνω γνωστοποίηση δεν απαιτείται, εφ’ όσον η πρόσκληση γίνεται από κτηνίατρο, που διατηρεί νομίμως κτηνιατρείο στον εν λόγω νομό.

Παρατήρηση : Ζήτημα δεοντολογίας, που ακολουθείται και στο ιατρικό επαγγελμα.

ζ) Η κτηνιατρική συνταγή εκδίδεται σε τρία αντίτυπα :

α. ένα φύλλο στέλεχος για το αρχείο του κτηνιάτρου.

β. ένα φύλλο για τον ιδιοκτήτη ή εκτροφέα ζώων.

γ. ένα φύλλο στην διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, που προσαρτάται στα βιβλία κίνησης των φαρμάκων, που κατά νόμο τηρούνται στα σημεία διάθεσης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

 

Άρθρο 4.

Λειτουργία καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Άρθρο 4.

Λειτουργία καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

1.Στο κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων απαγορεύεται η κτηνιατρική εξέταση και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περίθαλψη ζώων καθώς και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα.  Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται η πώληση κτηνιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και διαφόρων ειδών κτηνιατρικής εν γένει χρήσης.

2. Το κατάστημα λιανικής πώλησης, κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και η αποθήκη πρέπει να διατηρούνται σε απόλυτη τάξη και καθαριότητα.  Τα ιδιοσκευάσματα και λοιπά φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιστήμης και των αναγραφόμενων στη συσκευασία οδηγιών του παρασκευαστή.

3. Δεν επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς άδεια της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πέραν των τριών (3) ημερών.

4. Η άδεια διακοπής της λειτουργίας του καταστήματος της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να χορηγηθεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου:

α) Για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα το χρόνο, χωρίς ειδική αιτιολογία.

β) Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες για τους εξής λόγους:

-        για μεταφορά ή ανακαίνιση του καταστήματος.

-        Για λόγους υγείας του υπευθύνου

-        Για οικονομικούς ή άλλους εξαιρετικούς λόγους

5. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει:

α) Να είναι εφοδιασμένα με ποσότητα και ποικιλία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο, και τον αριθμό των καταστημάτων της περιοχής, καθώς και την κίνηση που παρουσιάζεται στα προϊόντα αυτά, ώστε να παρέχουν διαρκή και επαρκή εξυπηρέτηση.

Β) Να είναι εφοδιασμένα με το κτηνιατρικό συνταγολόγιο και με ικανό αριθμό καρτελών φαρμακο-επαγρύπνησης και να τηρούν ειδικό φάκελο με εγκυκλίους και λοιπές οδηγίες του Ε.Ο.Φ. και του Υπουργείου Γεωργίας.

6.Σε εμφανές σημείο του καταστήματος και ειδική κορνίζα αναρτάται αντίγραφο της χορηγηθείσας άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ για τα φαρμακεία, και τα κτηνιατρεία, που ήδη λειτουργούν νομίμως, θεωρημένο αντίγραφο της γνωστοποίησης του εδαφίου β και γ αντίστοιχα της παραγράφου 2 του άρθρου 1.στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

7.Οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος και οι εφημερίες καθορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

1.Στο κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων απαγορεύεται η κτηνιατρική εξέταση και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περίθαλψη ζώων καθώς και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα.  Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται η πώληση κτηνιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και διαφόρων ειδών κτηνιατρικής εν γένει χρήσης.

2. Το κατάστημα λιανικής πώλησης, κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και η αποθήκη πρέπει να διατηρούνται σε απόλυτη τάξη και καθαριότητα.  Τα ιδιοσκευάσματα και λοιπά φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιστήμης και των αναγραφόμενων στη συσκευασία οδηγιών του παρασκευαστή.

3. Δεν επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς άδεια της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πέραν των τριών (3) ημερών.

4. Η άδεια διακοπής της λειτουργίας του καταστήματος της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να χορηγηθεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου:

α) Για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα το χρόνο, χωρίς ειδική αιτιολογία.

β) Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες για τους εξής λόγους:

-        για μεταφορά ή ανακαίνιση του καταστήματος.

-        Για λόγους υγείας του υπευθύνου

-        Για οικονομικούς ή άλλους εξαιρετικούς λόγους

5. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει:

α) Να είναι εφοδιασμένα με ποσότητα και ποικιλία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο, και τον αριθμό των καταστημάτων της περιοχής, καθώς και την κίνηση που παρουσιάζεται στα προϊόντα αυτά, ώστε να παρέχουν διαρκή και επαρκή εξυπηρέτηση.

Β) Να είναι εφοδιασμένα με το κτηνιατρικό συνταγολόγιο και με ικανό αριθμό καρτελών φαρμακοεπαγρύπνησης και να τηρούν ειδικό φάκελο με εγκυκλίους και λοιπές οδηγίες του Ε.Ο.Φ. και του Υπουργείου Γεωργίας.

6.Σε εμφανές σημείο του καταστήματος και ειδική κορνίζα αναρτάται αντίγραφο της χορηγηθείσας άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων για τα φαρμακεία που ήδη λειτουργούν νομίμως, αντίγραφο της γνωστοποίηση στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

 

7.Οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος και οι εφημερίες καθορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

8. Ο υπεύθυνος του καταστήματος, που πωλεί κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα υποχρεούται :

8. Ο υπεύθυνος του καταστήματος, που πωλεί κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα υποχρεούται :

α) Να προβαίνει σε πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην εξαίρεση της παραγράφου 3. του άρθρου 1. του παρόντος, μόνο σε εκτέλεση κτηνιατρικής συνταγής την οποία οφείλει να εκτελεί επακριβώς, απαγορευομένης της αντικαταστάσεως κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος, με άλλο της προτίμησης του.

Να εκτελεί επακριβώς, τη κτηνιατρική συνταγή απαγορευομένης της αντικαταστάσεως κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος, με άλλο της προτίμησης του.

β) Να αναγράφει στη συσκευασία των προϊόντων τους χρόνους αναμονής, όταν τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα πρόκειται να χορηγηθούν σε παραγωγικά ζώα, τα προϊόντα των οποίων πρόκειται να δοθούν στην κατανάλωση.

β) Να αναγράφει στη συσκευασία των προϊόντων τους χρόνους αναμονής, όταν τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα πρόκειται να χορηγηθούν σε παραγωγικά ζώα, τα προϊόντα των οποίων πρόκειται να δοθούν στην κατανάλωση.……

γ) Να τηρεί μητρώο κίνησης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και αρχείο των συνταγών που εκτελεί.  Τα εν λόγω μητρώα καθώς επίσης και τα σχετικά λογιστικά στοιχεία, που αφορούν σε κινήσεις φαρμάκων, πρέπει να ευρίσκονται στη διάθεση του ΕΟΦ και των αρμοδίων κτηνιατρικών υπηρεσιών, για έλεγχο επί τρία έτη τουλάχιστον.

 

Απόφαση 378812/1992 Υ.Γ. και Υ.Εθν.Οικ. (ΦΕΚ Β 491)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άρθρο 1 παραγρ. 4 της Οδηγίας 90/676/ΕΟΚ

9. Απαγορεύεται η συστέγαση καταστήματος χονδρική ή λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, κλινική, ιατρείο μικρών ζώων, ενδιαίτημα, κ.λ.π.  Οι παραβάτες της παρούσας παραγράφου τιμωρούνται με πρόστιμό από 2000 Ε, μέχρι 15000 Ε Επιπλέον αφαιρείται η άδεια χονδρικής ή λιανικής πώλησης μέχρι εγκαταστάσεως σε ιδιαίτερο κατάστημα.

10. Ο κάτοχος της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και ο κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 2 υπεύθυνος του καταστήματος πώλησης των προϊόντων αυτών υποχρεούται να απασχολούνται συνεχώς και αυτοπροσώπως στο κατάστημά τους, είναι δε υπεύθυνοι για την κανονική λειτουργία του και σε περίπτωση απουσίας αυτών ο νόμιμος αναπληρωτής τους, ύστερα από άδεια αναπληρώσεως που χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη.  Η άδεια αναπληρώσεως χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι (6) έξι μήνες σε περίπτωση απουσίας τους για λόγους επιμορφώσεως, υγείας ή άλλους εξαιρετικούς λόγους, ύστερα από αίτηση που προσυπογράφεται και από τον προτεινόμενο αναπληρωτή τους, εφόσον δεν έχει άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6.

9. Απαγορεύεται η συστέγαση καταστήματος χονδρική ή λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, κλινική, ιατρείο μικρών ζώων, ενδιαίτημα, κ.λ.π.  Οι παραβάτες της παρούσας παραγράφου τιμωρούνται με πρόστιμό από 2000 Ε, μέχρι 15000 Ε Επιπλέον αφαιρείται η άδεια χονδρικής ή λιανικής πώλησης μέχρι εγκαταστάσεως σε ιδιαίτερο κατάστημα.

10. Ο κάτοχος της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και ο κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 6 υπεύθυνος του καταστήματος πώλησης των προϊόντων αυτών υποχρεούται να απασχολούνται συνεχώς και αυτοπροσώπως στο κατάστημά τους, είναι δε υπεύθυνοι για την κανονική λειτουργία του και σε περίπτωση απουσίας αυτών ο νόμιμος αναπληρωτής τους, ύστερα από άδεια αναπληρώσεως που χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη.  Η άδεια αναπληρώσεως χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι (6) έξι μήνες σε περίπτωση απουσίας τους για λόγους επιμορφώσεως, υγείας ή άλλους εξαιρετικούς λόγους, ύστερα από αίτηση που προσυπογράφεται και από τον προτεινόμενο αναπληρωτή τους, εφόσον δεν έχει άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6.

Άρθρο 5.

Ισχύς, ανανέωση, ανάκληση, και μεταβίβαση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Άρθρο 5.

Ισχύς, ανανέωση, ανάκληση, και μεταβίβαση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

1. Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων του άρθρου

του παρόντος νόμου ισχύει για πέντε (5) χρόνια.  Ανανέωση της άδειας για ίσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι απαιτούμενες για τη χορήγηση άδειας προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

2. Οι άδειες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων που χορηγήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δεν έχει λήξει η ισχύς τους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του νόμου μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος της ισχύος τους.

3. Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων:

α) Ανακαλείται σε περίπτωση συνταξιοδότησης του κατόχου της αδείας ή του  κατά το εδάφιο α) της παραγράφου 6 του άρθρου 6 υπεύθυνου του καταστήματος λιανικής πώλησης, εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχει οριστεί από το οικείο νομικό πρόσωπο άλλος υπεύθυνος που να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

β) Αφαιρείται για χρονικό διάστημα από τρεις (3) μέρες μέχρι έξι (6) μήνες σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων περί κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

4. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

5. Η ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ενεργείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.  Η απόφαση αυτή επιδίδεται με απόδειξη στον κάτοχο της άδειας και κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηνιατρική Διεύθυνση της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και στον Ε.Ο.Φ.

1. Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων του άρθρου του παρόντος νόμου ισχύει για πέντε (5) χρόνια.  Ανανέωση της άδειας για ίσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι απαιτούμενες για τη χορήγηση άδειας προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

2. Οι άδειες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων που χορηγήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δεν έχει λήξει η ισχύς τους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του νόμου μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος της ισχύος τους.

3. Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων:

α) Ανακαλείται σε περίπτωση συνταξιοδότησης του κατόχου της αδείας ή του  κατά το εδάφιο α) της παραγράφου 6 του άρθρου 6 υπεύθυνου του καταστήματος λιανικής πώλησης, εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχει οριστεί από το οικείο νομικό πρόσωπο άλλος υπεύθυνος που να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

β) Αφαιρείται για χρονικό διάστημα από τρεις (3) μέρες μέχρι έξι (6) μήνες σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων περί κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

4. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

5. Η ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ενεργείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.  Η απόφαση αυτή επιδίδεται με απόδειξη στον κάτοχο της άδειας και κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηνιατρική Διεύθυνση της κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και στον Ε.Ο.Φ.

Άρθρο 6.

Διάθεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων από τα Αγροτικά Κτηνιατρεία

 

1. Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορεί να διαθέτουν σε κτηνοτρόφους ή κατόχους ζώων τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που προμηθεύει σε αυτά η κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.  Η διάθεση των προϊόντων αυτών γίνεται δωρεάν ή στην τιμή κτήσης τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδία σε άγονες, απομακρυσμένες ή νησιώτικες περιοχές, τα Αγροτικά Κτηνιατρεία μπορεί να εφοδιάζονται και με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, εφόσον η κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας δεν έχει προμηθεύσει σε αυτά, ως ανωτέρω, τα απαιτούμενα για την αντιμετώπιση της νόσου προϊόντα και στην περιοχή τους δεν λειτουργεί φαρμακείο ή κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ή νομίμως λειτουργούν κτηνιατρείο.

Στις περιπτώσεις αυτές η διάθεση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στους κτηνοτρόφους ή κατόχους των ζώων γίνεται με την καταβολή της τιμής αγοράς αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

1. Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορεί να διαθέτουν σε κτηνοτρόφους ή κατόχους ζώων τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που προμηθεύει σε αυτά η κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.  Η διάθεση των προϊόντων αυτών γίνεται δωρεάν ή στην τιμή κτήσης τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδία σε άγονες, απομακρυσμένες ή νησιώτικες περιοχές, τα Αγροτικά Κτηνιατρεία μπορεί να εφοδιάζονται και με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, εφόσον η κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας δεν έχει προμηθεύσει σε αυτά, ως ανωτέρω, τα απαιτούμενα για την αντιμετώπιση της νόσου προϊόντα και στην περιοχή τους δεν λειτουργεί φαρμακείο ή κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Στις περιπτώσεις αυτές η διάθεση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στους κτηνοτρόφους ή κατόχους των ζώων γίνεται με την καταβολή της τιμής αγοράς αυτών

Άρθρο 7.

Διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων από τα ιδιωτικά κτηνιατρεία

 

1. Τα ιδιωτικά κτηνιατρεία, που λειτουργούν νομίμως μπορεί να διατηρούν Απόθεμα Κτηνιατρικών Φαρμάκων, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) Τηρούν λεπτομερή μητρώα για την κίνηση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, στο προαναφερθέν Απόθεμα Κτηνιατρικών Φαρμάκων, όπως και για τις διαδικασίες διάθεσης τους.  Τα εν λόγω μητρώα καθώς επίσης και τα σχετικά λογιστικά στοιχεία που αφορούν σε κινήσεις φαρμάκων, πρέπει να ευρίσκονται στη διάθεση του ΕΟΦ και των αρμόδίων κτηνιατρικών υπηρεσιών, για έλεγχο επί τρία έτη τουλάχιστον.

β) Διαθέτουν ιδιαίτερη αίθουσα στο ισόγειο, ανώγειο ή υπόγειο και να είναι κατάλληλη για την αποθήκευση ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογων, με την κίνηση του κτηνιατρείου.

γ) Η προαναφερόμενη αίθουσα, δεν δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία του κτηνιατρείου και δεν είναι άμεσα προσπελάσιμη στους καταναλωτές.

δ) Διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (ψυγεία, κλιματιστικά, κλπ) για την ασφαλή συντήρηση των ευπαθών φαρμακευτικών προϊόντων.

2. Οι κτηνίατροι κάτοχοι ή υπεύθυνοι της λειτουργίας των κτηνιατρείων, που διαθέτουν απόθεμα κτηνιατρικών φαρμάκων δύνανται να διαθέτουν, σε μικρές ποσότητες κτηνιατρικά φάρμακα στους ιδιοκτήτες των ζώων που περιθάλπουν, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Εκδίδουν κτηνιατρική συνταγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. και στην οποία θα αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αποθέματος  της παρ. 2γ του άρθρου 1.

β) Οφείλουν να ασκούν τις δραστηριότητες τους και το θεραπευτικό τους έργο σύμφωνα, με τους ισχύοντες κανόνες της ορθής κτηνιατρικής πρακτικής, να φροντίζουν, δε να τηρείται ο χρόνος αναμονής, που ορίζεται στην ετικέτα των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, που διαθέτουν, εκτός αν εύλογα θεωρούν, ότι απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος αναμονής, προκειμένου να τηρηθούν οι παραπάνω αναφερόμενοι, κανόνες της ορθής κτηνιατρικής πρακτικής.

γ) Δεν συνταγογραφούν και δεν διαθέτουν κανένα κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, εφ’ όσον αυτό δεν τυγχάνει εγκρίσεως της κυκλοφορίας του από τον ΕΟΦ, εκτός εάν διαθέτουν ειδική άδεια, από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, ή διατάξεις νόμων, που αφορούν στη κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, τους επιτρέπουν να πράξουν άλλως.

δ) Παραδίδουν τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα απ΄ ευθείας στον πελάτη τους, ιδιοκτήτη ή εκτροφέα των ζώων, που περιθάλπουν, στην συσκευασία του παρασκευαστή τους.

ε) Διαθέτουν στον πελάτη τους ιδιοκτήτη ή εκτροφέα ζώων, μόνο τις ποσότητες των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, που είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της περίθαλψης των ζώων, που περιθάλπουν και απαγορεύεται ρητά η εκτέλεση συνταγής άλλου κτηνιάτρου, ή άλλου είδους εμπορία και διακίνηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, πέραν της ως άνω αναφερομένης.

 

Απόφαση 378812/1992 Υ.Γ. και Υ.Εθν.Οικ. (ΦΕΚ Β 491)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άρθρο 1 παραγρ. 4 της Οδηγίας 90/676/ΕΟΚ

 

 

Παρατήρηση : η παρακάτω απόφαση αφορά στην εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις κοινοτικές οδηγίες και οι σχετικές παράγραφοι αναφέρονται στην άσκηση θεραπείας και τη διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων στη χώρα μας από κτηνιάτρους υπηκόους άλλων χωρών μελών της ΕΕ και το κείμενο παραπλεύρως αποτελεί σχεδόν αυτούσια μεταφορά των διατάξεων αυτών

 

 

 

 

 

 

 

Απόφαση 378812/1992 Υ.Γ. και Υ.Εθν.Οικ. (ΦΕΚ Β 491)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άρθρο 1 παραγρ. 4 της Οδηγίας 90/676/ΕΟΚ

 

 

 

 

Απόφαση 378812/1992 Υ.Γ. και Υ.Εθν.Οικ. (ΦΕΚ Β 491)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άρθρο 1 παραγρ. 4 της Οδηγίας 90/676/ΕΟΚ

 

 

 

 

Απόφαση 378812/1992 Υ.Γ. και Υ.Εθν.Οικ. (ΦΕΚ Β 491)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άρθρο 1 παραγρ. 4 της Οδηγίας 90/676/ΕΟΚ

 

 

Απόφαση 378812/1992 Υ.Γ. και Υ.Εθν.Οικ. (ΦΕΚ Β 491)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άρθρο 1 παραγρ. 4 της Οδηγίας 90/676/ΕΟΚ

Απόφαση 378812/1992 Υ.Γ. και Υ.Εθν.Οικ. (ΦΕΚ Β 491)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Άρθρο 1 παραγρ. 4 της Οδηγίας 90/676/ΕΟΚ

Άρθρο 8.

Κυρώσεις

 

1.Οι παραβάτες των διατάξεων

  • των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 1, των παραγράφων 1,2,3,6,8,10,
  • του εδαφίου β) της παραγράφου 5 του άρθρου 4,
  • τη παραγράφων 4,6, και του εδαφίου ε)  της παραγράφου 3 του άρθρου 3,
  • της παραγράφου 2 του άρθρου 6. και
  • της παραγράφου 2 του άρθρου 7.

τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από 2000Ε έως 15000Ε. Η παραβίαση καθεμιάς των παραπάνω, διατάξεων περισσότερο από δύο φορές, εφόσον βεβαιώνονται κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία, αποτελεί ποινικό αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον εξ (6) μηνών και διοικητικό πρόστιμο από 2000Ε έως 15000Ε. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται και η σχετική άδεια, ή το σχετικό δικαίωμα διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ως διοικητική κύρωση από ένα (1) έως έξι (6) μήνες.

2. Με τις ίδιες ως άνω ποινές τιμωρούνται όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

3. Όποιος πωλεί λιανικώς κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα χωρίς συνταγή κτηνίατρου τιμωρείται με πρόστιμο από 2000Ε έως 15000Ε και σε υποτροπή αφαιρείται η άδεια λιανικής πώλησης για χρονικό διάστημα από πέντε (5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.

4. Τα πρόστιμα της παραγράφου 9 του άρθρου 4. και του παρόντος άρθρου επιβάλλονται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, αποτελούν κατά το ένα τρίτο (1/3) έσοδα των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κατά το ένα τρίτο (1/3) έσοδα του Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

5. Η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής προστίμου δεν αναστέλλει την εκτέλεση αυτής.

6. Τα πρόστιμα της παραγράφου 4. αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρο 9.

Όργανα ελέγχου εφαρμογής διατάξεων διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στη κατανάλωση

 

Όργανα για τον έλεγχο εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων πώλησης και της καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στους ιδιοκτήτες εκτροφείς ζώων, ορίζονται από Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ.

Ο έλεγχος των καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως.

Τα παραπάνω όργανα μετά το πέρας της επιθεωρήσεως συντάσσουν έκθεση για τη συμμόρφωση των καταστημάτων πώλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Η έκθεση επιθεώρησης συντάσσεται σε τετραπλούν, ένα δε αντίγραφο κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.  Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και τον Ε.Ο.Φ. για τις από μέρους τους ενέργειες.

Η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας τηρεί αρχείο των εκθέσεων και εφόσον διαπιστώνει, ότι ο έλεγχος των καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, δεν πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως, αναλαμβάνει με κλιμάκιά της τη διενέργεια των ελέγχων για την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του παρόντος.

Για την απόσυρση ή καταστροφή των ακατάλληλων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 1316/1983 (Α3) και του Ν. 1965/1991 (Α146).

 

Άρθρο 10.

Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Επιστήμονες των άλλων, πέραν των κτηνιάτρων, γεωτεχνικών επαγγελμάτων, που κατείχαν εν ισχύ άδειες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, κατά την δημοσίευση του ν.2538/1997, μπορούν μέχρι τη συνταξιοδότηση τους να τις ανανεώνουν, υπό την προϋπόθεση, ότι θα ασκούν το δικαίωμα αυτό ανελλιπώς και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, άλλως στερούνται του δικαιώματος αυτού.

2.  Οι κάτοχοι αδειών εν ισχύ, εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, με πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ, κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν μέχρι τη συνταξιοδότηση τους να τις ανανεώνουν, υπό την ως άνω, προϋπόθεση ότι ασκούν το δικαίωμα αυτό ανελλιπώς και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, άλλως στερούνται, ομοίως του δικαιώματος αυτού.

 

Άρθρο 11.

Τροποποιούμενες-καταργούμενες διατάξεις

 

Δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις:

Α) Του ν.2538/1997

Β) Του ν.2945/2001

Όσον αφορά στην εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων.