ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ   ΜΕΡΙΜΝΑ   ΕΛΛΑΔΟΣ   Α.Ε.

Δίκτυο Παροχής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

 

 Προς :

Υπουργείο Γεωργίας

Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής

Διεύθυνση Κ Α Φ Ε

Υπ’ όψη κ. Παπαδόπουλου

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Θέμα: Διάθεση ενωτίων σήμανσης αιγοπροβάτων

 

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε, ότι η ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. εξασφάλισε την προμήθεια και τη διάθεση στην Ελληνική αγορά ενωτίων, για τη σήμανση των αιγοπροβάτων, της εταιρείας demavete Lda Portugal, που εξειδικεύεται στην διάθεση υλικών σήμανσης, για την κτηνοτροφία και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.

Με βάση τις βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας και των προμηθευτών της, όπως επίσης και το λοιπό υλικό τεκμηρίωσης, που αφορά στην ποιότητα των παραπάνω υλικών, δηλώνουμε υπευθύνως, ότι, τα υλικά αυτά πληρούν τις προβλεπόμενες, από την ΚΥΑ 225801 ΦΕΚ 753/11-06-2003 ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές.

Αντίγραφα δε των παραπάνω βεβαιώσεων και πιστοποιητικών επισυνάπτονται  της παρούσης.

Η ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. είναι στη διάθεση της υπηρεσίας σας, για κάθε επιπλέον στοιχείο.

Κατά δε την μέχρι τώρα πρακτική θα παρακαλούσαμε, για την ενημέρωση του καταλόγου προμηθευτών υλικών σήμανσης, που έχει αναρτηθεί στα αγροτικά κτηνιατρεία της χώρας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:

ΕΔΡΑ:

Πόλη:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.

Κανακάρη 230

26222 Πάτρα

2610 362277

Α.Μ.Α.Ε.:

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ:

50890/22/Β/02/03

099195807

Γ’ Πατρών

2610 318311

 

 

Τέλος, εκ του συνόλου των  χαρακτηριστικών των ενωτίων της demavete Lda Portugal, που διαθέτει η εταιρεία μας, στην αγορά, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής :

1.       Κόστος αντιστρόφως ανάλογο, με τα αυξημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραπάνω υλικών σήμανσης.

2.       Μειωμένο κόστος για τον παραγωγό κατά 20% περίπου, σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

3.       Υψηλών προδιαγραφών, σύνθεση της πρώτης ύλης κατασκευής τους, που τους προσδίδει, υπερέχουσα ελαστικότητα, σε σχέση, με ανάλογα προϊόντα της αγοράς, με ευεργετικές συνέπειες, στη μείωση των περιστατικών τραυματισμού των ζώων.

4.       8ετή εγγύηση όσον αφορά στην εκτύπωσης τους.

5.       Ένας τύπος πένσας  για την εφαρμογή και των δύο τύπων ενωτίων.

 

 

 

 

Για την ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε

 

 

 

 

 

 

Γιάννης Γουλιμής

Κτηνίατρος

Πρόεδρος - Δ/νων Σύμβουλος