ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής εκπαιδευτών, στο Μητρώο του ΕΦΕΤ Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων.

 

Ο ΕΦΕΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και έχοντας υπόψη

την Απόφαση με αρ. 119/30.10.2003 του Δ.Σ.

ΚΑΛΕΙ

όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο Εκπαιδευτών (ΝΟ 1) Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων,

να αποστείλουν κλειστό φάκελο υποψηφιότητας, στον ΕΦΕΤ, Δ/νση Εκπαίδευσης- Ενημέρωσης και Πληροφορικής, αρμόδιος κ. Σεραφείμ Παπανικολάου, Καρύστου 5, Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11523, ο οποίος θα περιλαμβάνει: α) Την αίτηση για ένταξη στο Μητρώο συμπληρωμένη σε έντυπη μορφή και με πρωτότυπη υπογραφή. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα οριζόμενα στη διαδικασία κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων δικαιολογητικά έγγραφα και να τα αναφέρει ως συνημμένα. Οι σελίδες του φακέλου πρέπει να είναι αριθμημένες. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται στο χορηγούμενο από τον ΕΦΕΤ έντυπο. β) Ένα αντίγραφο-φωτοτυπία της αίτησης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών. Είναι επιθυμητή η υποβολή της αίτησης συμπληρωμένης και σε ηλεκτρονική μορφή. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης το οποίο περιέχει και τα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος όπως και τη διαδικασία κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Εκπαιδευτών (ΝΟ 1) Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων από τα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ, Καρύστου 5, Αμπελόκηποι, Τ.Κ 11523, της Περιφερειακής Δ/νσης Κεντρικής Μακεδονίας 11ο χλμ. Εθνικής Οδού Θες/κης-Θέρμης Τ.Κ 57001 Θέρμη, της Περιφερειακής Δ/νσης Δυτικής Ελλάδας, Τριών Ναυαρχών 3 & Καραισκάκη 231, Τ.Κ 26222 Πάτρα, της Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης, Μάχης Κρήτης 155-161, Τ.Κ 71303 Ηράκλειο και από την Ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr τις εργάσιμες μέρες από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικώς στις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ στα τηλέφωνα 210.6971580, αρμόδιος κ. Σεραφείμ Παπανικολάου και ώρες 10.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Αθήνα 6/11/2003

Για το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ