Υπόμνημα

Ημερομηνία: 4/12/2001

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Κοιν: Γραφείο υπουργού, ΠΑΣΕΓΕΣ, Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο

Από: ΚΤΗνιατρική Μέριμνα ΕΛλάδος Α.Ε.

( Πολυμετοχική κτηνιατρική εταιρεία από 54εις κτηνιάτρους ιδρυτικά μέλη που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες Πελοπονήσσου, Δ. Ελλάδος και Ιονίων νήσων. )

Θέμα: Προβλήματα εκ του ν. 2945/2001 σχετικά με τη διακίνηση των κτηνιατρικών φαρμάκων και προτάσεις – αιτήματα για την αντιμετώπιση τους.

Σε σχέση με την εφαρμογή του ν.2945/2001 για τη διακίνηση των κτηνιατρικών φαρμάκων σημειώνουμε τις εξής αντινομίες και παρενέργειες από την εφαρμογή του.

  1. Καταστρατηγεί τις διατάξεις του π.δ.344/2000 και τις μεταβατικές διατάξεις του ν.2538/97 και εξομοιώνει τους καθ’ ύλη αρμόδιους κτηνίατρους με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, γεωτεχνικών και μη, όσον αφορά στη διακίνηση των φαρμάκων για τους ιχθύς.
  2. Δημιουργεί αναίτια “φαρμακοποιούς κτηνιατρικών φαρμάκων” διαφόρων ταχυτήτων και θέτει περιορισμούς επιπέδου ειδικότητας για τους “κτηνίατρους-φαρμακοποιούς” και παραβιάζει βασικά εργασιακά τους δικαιώματα, αποκλείοντας τους, τη δυνατότητα ενασχόλησης, με οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με το επάγγελμά τους, έστω και άσχετης με τη διακίνηση των φαρμάκων, όπως συντάκτης μελετών, σύμβουλος επιχειρήσεων κ.α. Περιορισμός βέβαια, που περιέργως δεν αφορά στους γεωπόνους ή άλλους που αναιτιολόγητα , αλλά κατά τη τροπολογία του νόμου, διακινούν κτηνιατρικά φάρμακα.
  3. Ενώ προβλέπει μεταβατική διάταξη για τους γεωπόνους που διακινούν κτηνιατρικά φάρμακα βάσει του π.δ.220/1973 αναιρώντας στην ουσία τις διατάξεις του π.δ. 344/2000 και του ν. 2538/97αιφνιδιάζει τους υπερδιακόσιους κτηνίατρους, που ασκούν επάγγελμα στις μικρές επαρχιακές πόλεις ανά την Ελλάδα καταργώντας άρθρο του ν. 2538/97 που τους επέτρεπε την αυτοσυνταγογράφιση, και τους καλεί εν μια νυκτί να επιλέξουν το αντικείμενο της δραστηριότητας τους, αφού για αυτούς δεν προβλέπεται μεταβατική διάταξη. Αυτό βεβαίως παραβιάζει και το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής εργασίας, αφού όλοι οι κτηνίατροι που δραστηριοποιούνται στην επαρχία έχουν ανοιχτές υποχρεώσεις έναντι των προμηθευτών τους και απαιτήσεις από τους πελάτες τους, οπότε η επιλογή τους είναι κατ’ ουσίαν αναγκαστική.
  4. Αποτελεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση για το βασικό κορμό της κτηνοτροφίας μας, που είναι η αιγοπροβατοτροφία και αφορά στη πλειοψηφία των κτηνοτρόφων της χώρας μας, αφού η πρόσβαση στη θεραπεία, με την υποχρεωτική παρεμβολή “φαρμακοποιού κτηνιατρικών φαρμάκων” γίνεται έμμεση, με φυσικό επακόλουθο την αύξηση του κόστους θεραπείας σε ποσοστό πλέον του 50% του σημερινού κόστους θεραπείας
  5. Τίθεται εκ προοιμίου, υπό αίρεση, η βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου, που είναι η ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, αφού το φάρμακο αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα και όχι σαν εργαλείο θεραπείας, στα χέρια του θεράποντος κτηνιάτρου, με συνέπεια τη δημιουργία ισχυρών οικονομικών συμφερόντων στη διακίνηση των φαρμάκων, που σε συνδυασμό με τη δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση των κτηνοτρόφων, θα οδηγήσει αυτονόητα στη δημιουργία κυκλωμάτων καταστρατήγησης του νόμου.

Ως καθ’ ύλη υπόλογοι έναντι των παραγωγών, των καταναλωτών και του νόμου για τη διακίνηση των κτηνιατρικών φαρμάκων και των επιπτώσεων τους στη δημόσια υγεία .

Ως άμεσα θιγόμενοι από τις διατάξεις του ν.2945/2001 και ως κοινωνοί των προβλημάτων, που αυτός θα προκαλέσει με την εφαρμογή του στον πρωτογενή τομέα.

Αιτούμεθα και προτείνουμε, αφού λάβαμε, υπ’ όψη τα ισχύοντα στις άλλες χώρες της Ε.Ε. αλλά και τα ισχύοντα στην Ελληνική αγορά και το πρωτογενή τομέα της παραγωγής, τα εξής:

  1. Την ψήφιση διατάξεων που θα απαλλάξουν το νόμο από τις αντινομίες του σε σχέση με το π.δ. 344/2000 και το ν.2538/97 αλλά και τους κτηνίατρους από το βάρος του αποκλεισμού τους από άλλες δραστηριότητες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο.
  2. Την ψήφιση μεταβατικής διάταξης για την εφαρμογή του νόμου. ώστε εν ηρεμία να γίνει η διάκριση και ο διαχωρισμός εν τέλει της διττής, πλην όμως μονομερώς αμειβόμενης, δραστηριότητας του αυτοσυνταγογραφούμενου κτηνιάτρου, πού ασχολούνταν με την παραγωγική κτηνοτροφία.
  3. Την διεύρυνση του ν.2538/ 97 ώστε ο παρέχων υπηρεσία κτηνίατρος που χορηγεί θεραπεία κατά τη διάρκεια άσκησης του επαγγέλματος του, να τα κατέχει είτε ως κάτοχος είτε ως παρακαταθήκη τρίτων, που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας φαρμακείου κτηνιατρικών φαρμάκων και μόνο, αποκλειομένων των βιομηχανιών ή των εισαγωγέων. Η παραπάνω τροπολογία κρίνεται αναγκαία αφ’ ενός γιατί απαλλάσσει τον θεράποντα κτηνίατρο από την υποχρέωση να συμπεριλάβει στο παραστατικό παροχής υπηρεσιών την αξία των σκευασμάτων της φαρμακευτικής αγωγής (Το κόστος των φαρμάκων στη θεραπεία των παραγωγικών ζώων είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με την αιτούμενη αμοιβή παροχής, με συνέπεια η ενσωμάτωση της αξίας των φαρμάκων, στην αμοιβή παροχής υπηρεσιών, να είναι αδύνατη γιατί από τη μια το το Φ.Π.Α. των εκροών θα ήταν μεγαλύτερο του Φ.Π.Α. των εισροών και από την άλλη θα οδηγούσε σε αναίτια φορολογική επιβάρυνση), και αφ’ ετέρου γιατί με την παρέμβαση του θεράποντος κτηνιάτρου θα διαμορφωθούν αυστηρά ελεγχόμενα κανάλια διακίνησης κτηνιατρικών φαρμάκων, ενώ οι τιμές των κτηνιατρικών φαρμάκων θα συμπιεστούν προς τα κάτω με τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών τιμοκαταλόγων, με ευεργετικά αποτελέσματα για το εισόδημα των αγροτών, αφού θα περιοριστεί κατά το δυνατόν η αναμενόμενη αύξηση του κόστους περίθαλψης των παραγωγικών ζώων.
  4. Διεύρυνση των κανόνων ιχνηλασιμότητας των φαρμάκων με:

α. Καθιέρωση για τους κτηνίατρους και τους στάβλους με την κατάλληλη υποδομή, του κιβωτίου κτηνιατρικών φαρμάκων “veterinary box – boite veterinaire “ σύμφωνα με τα πρότυπα των άλλων χωρών της ΕΕ. Το εν λόγω κιβωτίου θα ακολουθείται από βιβλίο κίνησης φαρμάκων, ενώ η πλήρωση του θα γίνεται από κτηνιατρικά φαρμακεία και φαρμακαποθήκες αποκλειομένων των βιομηχανιών ή των εισαγωγέων κτηνιατρικών φαρμάκων, με ειδική κατάσταση προμήθειας που θα συντάσσει ο κτηνίατρος ή ο συμβεβλημένος με την εκάστοτε εκτροφή κτηνίατρος, που θα είναι αποκλειστικός χρήστης και υπεύθυνος για την κίνηση των φαρμάκων στο κιβώτιο αυτό.

β. Το μετασχηματισμό του βιβλίου φαρμακευτικών αγωγών της εκτροφής σε κτηνιατρικό συνταγολόγιο εκτροφής κατά το υπόδειγμα που υποβάλλουμε, όπου θα συνταγογραφείται κάθε χορήγηση φαρμάκου από τον θεράποντα κτηνίατρο, θα συμπληρώνεται από τον “φαρμακοποιό κτηνιατρικών φαρμάκων” και το στέλεχος θα παραμένει στη κατοχή του κτηνοτρόφου για οιονδήποτε έλεγχο από τα καθ’ ύλην αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

γ. Την επιπλέον σήμανση των σκευασμάτων σε όλα τα στάδια πώλησης ή χορήγησης τους, με την ημερομηνία πώλησης και τον κωδικό του “κτηνιατρικού φαρμακείου” όπως επίσης και του κωδικού και της ημερομηνίας συνταγογράφησης ή χορήγησης, του θεράποντος κτηνίατρου.

δ. Τον ορισμό της κτηνιατρικής συνταγής ως κτηνιατρικής πράξης, απόρροια παροχής υπηρεσίας, που προϋποθέτει την έκδοση σχετικών φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα λοιπά ιατρικά επαγγέλματα.

ε. Τον ορισμό, ως “θεράποντος κτηνιάτρου” του κτηνιάτρου που παρέχει θεραπευτικό έργο σε απόσταση από την έδρα του, τέτοια, που να του επιτρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα σε επείγοντα περιστατικά. Προτείνονται τα όρια του νομού της έδρας του όπως και γεωγραφική περιοχή απόσταση 50km από αυτή, για να καλύπτονται και οι περιπτώσεις αυτών που έχουν έδρα σε κωμοπόλεις πλησίον των ορίων των νομών. Η μετάβαση και παροχή θεραπευτικού έργου, πέραν των ορίων αυτών, επιτρέπεται, κατόπιν αναγγελίας και επαρκούς αιτιολόγησης, στον οικείο κτηνιατρικό σύλλογο.

ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.