Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 243780/17-02-2005 (ΦΕΚ 256/β/25-02-2005)

 

Μια απόφαση που αντί να μεριμνά,  ως όφειλε σε ότι αφορά στην αξιοπιστία της καταγραφής, αυτής καθ’ αυτής, έρχεται να νομιμοποιήσει με αυθαίρετο τρόπο, επίσης αυθαίρετες ενέργειες υπαλλήλων των κτηνιατρικών υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, για τις οποίες, έχουν εγκλιθεί στο παρελθόν αφού:

·                    ·                    Παρενέβησαν στην εμπορία και διάθεση των ενωτίων σήμανσης δημιουργώντας περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού, αποστέλλοντας μαζικά τις εγκρίσεις για την προμήθεια των ενωτίων σε συγκεκριμένο προμηθευτή, αντί να παραδίδουν τις εν λόγω εγκρίσεις στους κτηνοτρόφους για να τα προμηθευτούν ελεύθερα από την αγορά.

·                    ·                    Όρισαν με νομότυπες, πλην αδιαφανείς διαδικασίες προδιαγραφές για τα παραπάνω ενώτια και αυθαίρετα τις άλλαξαν, εν μέσω προγράμματος, κατά το δοκούν δημιουργώντας μονοπωλιακές συνθήκες στην αγορά, αφού αποκλείστηκαν τελικά από την αγορά οι τέσσερις από τις έξι  εταιρείες,  που διέθεταν ενώτια στην ελληνική αγορά.

 

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν  :

·                    ·                    Οι τιμές των ενωτίων κατ’ αρχάς να κυμανθούν σε επίπεδα 30 με 40 τοις εκατό ακριβότερα των τιμών, που διατίθενται σήμερα στην αγορά, μετά την παρέμβαση της ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.

·                    ·                    Χιλιάδες κτηνοτρόφοι, για την παραλαβή των ενωτίων τους, πέραν της καταβολής της αξίας τους, να υποχρεωθούν σε επιπλέον καταβολή του ποσού των 15 έως 20 €, ως έξοδα αποστολής, αφού η παράδοση τους, από την βιομηχανία κατασκευής τους, όπου προωθούνταν  οι αιτήσεις τους, από τους υπαλλήλους του δημοσίου, έγινε μέσω γραφείων «courier».

·                    ·                    Να υποβαθμιστεί η αξιοπιστία της καταγραφής των αιγοπροβάτων, όταν για να προσαρμοστούν οι προδιαγραφές των ενωτίων προς τις ποιοτικές και ποσοτικές παραγωγικές δυνατότητες των ημετέρων απαλείφθηκε ο γραμμο-κώδικας, από τα στοιχεία εκτύπωσης, που έπρεπε να φέρουν τα ενώτια σήμανσης.

 

Όσον δε αφορά αυτή καθ’ εαυτή την ΚΥΑ 243780/17-02-2005 μια απλή ανάγνωση θέτει ερωτήματα συμβατότητας με την ουσία της καταγραφής των αιγοπροβάτων και το νόμο, που αφορούν :

·                    ·                    Στην απουσία κάθε διάταξης που να ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες, που διαθέτουν ενώτια στην αγορά θα ενημερώνουν καθ’ υποχρέωση τις υπηρεσίες σας, για τους κωδικούς, που κάθε μία εκτυπώνει, είτε για ενώτια πρώτης τοποθέτησης, είτε για ενώτια αντικατάστασης και κυρίως πως θα διασταυρώνονται τα αρχεία των εταιρειών, ώστε να ελέγχονται αυτές και οι κτηνοτρόφοι για διπλό-εκτυπώσεις.

·                    ·                    Στην σύνθεση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 3. του άρθρου 3. που την καθιστά καθ’ ύλη αναρμόδια να εκφέρει και πρωτογενή έστω άποψη, επί των ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός βιομηχανικού πλαστικού προϊόντος, όπως τα ενώτια.

·                    ·                    Στην εκχώρηση αρμοδιότητας στην παραπάνω επιτροπή να παρεμβαίνει όχι μόνον κατά τον τύπο, ελέγχοντας την πληρότητα και την εγκυρότητα του υποβαλλόμενου φακέλου αλλά και αξιολογικά και κατά την ουσία, αφού μπορεί αυθαίρετα και κατά το δοκούν να επιλέγει την χρονοβόρο διαδικασία της αποστολής κάποιων εκ των υποβαλλόμενων δειγμάτων, σε εργαστήρια, αγνοώντας σχετικά συνοδευτικά έγγραφα εργαστηρίων και υπηρεσιών ελεγχόμενων από το καθ’ ύλη αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και το Χημείο του κράτους.

·                    ·                    Στον ασαφή προσδιορισμό των ορίων δράσης της τριμελούς επιτροπής  με τη χρήση της φράσης «….ενδεχομένως όποτε το κρίνει αναγκαίο…». στο εδάφιο γ. της παρ. 3. του άρθρου 3. και επαναλαμβάνεται στο εδάφιο δ. της παρ. 4. του άρθρου 4., όπως επίσης και στην ασαφή διατύπωση στο εδάφιο β(i) της παρ. 3. του άρθρου .  4. με τη χρήση της φράσης «…..κ.λ.π.» και στο εδάφιο γ. της παρ. 3. του άρθρου 4. με τη χρήση της φράσης « …..επιμέρους προδιαγραφές…….» χωρίς να ορίζεται σαφώς σε πια άρθρα και ποιων σχετικών αφορούν οι παραπάνω φράσεις.

·                    ·                    Στην πρόβλεψη της παρ. 7. του άρθρου 4. ως περιόδου περαίωσης των σχετικών διαδικασιών τους 2 μήνες. Όταν για μείζονος σημασίας θέματα (έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, ανανέωση άδειας οδήγησης κλπ), με την παράδοση  κάθε σχετικού εγγράφου δίνεται αμέσως και  προσωρινό αντίγραφο δελτίου, άδειας, κλπ. Εκτός βεβαίως αν οι υπηρεσίες σας θεωρούν, ότι οι επιχειρηματίες της χώρας είναι δυνητικά πλαστογράφοι, οπότε αυτές οφείλουν να επιβεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγράφων, που τους προσκομίζονται.

·                    ·                    Στην πρόβλεψη της παρ. 3. του άρθρου 5. που καθιστά την παραπάνω επισήμανση ακόμα πιο προκλητική, αφού  ο συντάκτης της παρούσας απόφασης ως μη όφειλε υποχρεώνει της κτηνιατρικές υπηρεσίες να ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, που είναι οι τελικοί καταναλωτές και όχι τους φορείς αγοράς (εταιρείες παραγωγής, διακινητές εμπόρους, συνεταιρισμούς κτηνοτρόφων κλπ) για τις εταιρείες που έχουν σχετική έγκριση για τη διάθεση των ενωτίων σήμανσης. Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι, ο συντάκτης της εν λόγω απόφασης,

ü                  ü                  είτε αγνοεί την ύπαρξη του λιανικού εμπορίου και του ρόλου του στην αγορά και στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού,

ü                  ü                  είτε μεταθέτει την ευθύνη για το είδος των ενωτίων που προμηθεύεται ο κτηνοτρόφος αποκλειστικά σε αυτόν αίροντας κάθε συνυπαιτιότητα των φορέων της αγοράς,

ü                  ü                  είτε επιχειρεί τη διατήρηση του απεχθούς ομφάλιου λώρου μεταξύ των υπαλλήλων του δημοσίου και των καταναλωτών κτηνοτρόφων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

·                    ·                    Στην προφανή απαξίωση των προβλέψεων του άρθρου 6. αφού κατά την παράγραφο 8. της εισήγησης της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού και δεν αντιλαμβανόμαστε, πως θα λειτουργήσουν όλοι αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, που περιγράφονται στην απόφαση.

·                    ·                    Στην προκλητική και παράνομη γενική απειλή επιβολής προστίμου (εδάφιο α. παρ. 1 του άρθρου 7.) στις εταιρείες που διαθέτουν ενώτια, εφόσον δεν διαθέτουν σχετική έγκριση, Στην ουσία η εν λόγω πρόταση απαγορεύει την κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων, που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας και τις προδιαγραφές της Ε.Ε., και τα οποία δικαιωματικά δύναται να διαθέτει κανείς στην αγορά, για κάθε χρήση, εκτός πιθανώς της ταυτοποίησης των ζώων, για την ένταξη τους στο σύστημα καταγραφής.

·                    ·                    Στην απουσία πρόβλεψης για τον τρόπο, που θα ενημερώνεται η αγορά καθώς και το εύλογο χρονικό διάστημα, που θα πρέπει να μεσολαβεί, από τη στιγμή της λήψης των οποιεσδήποτε αποφάσεων της διοίκησης, που να αφορούν σε προδιαγραφές νέων προϊόντων ή μεταβολή προδιαγραφών παλαιών προϊόντων, μέχρι την σύσταση της επιτροπής για την παραλαβή και έγκριση των σχετικών φακέλων, ώστε να προλαβαίνει το σύνολο των ενδιαφερομένων να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις και η αγορά να λειτουργεί σε καθεστώς διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού.

·                    ·                    Στην έλλειψη πρόνοιας, που να υποχρεώνει την ΚΑΦΕ να ανακοινώνει τις εγκρίσεις του συνόλου των εμπρόθεσμα υποβαλλομένων φακέλων ταυτόχρονα.

 

Ακόμα αναρωτιέται κανείς, για την αντίληψη, που έχουν οι ιθύνοντες περί ευρωπαϊκού κεκτημένου, ώστε να μπορούν επαρκώς να εξηγήσουν :

ü                   ü                   με ποιο νομικό έρεισμα οι υπηρεσίες σας θα επιβάλλουν πρόστιμο σε εταιρεία παραγωγής ενωτίων, με έδρα άλλη χώρα της Ε.Ε., όταν και ο τελευταίος πλέον πολίτης αυτής της χώρας, γνωρίζει, ότι για κάθε προϊόν ακόμα και αν πρόκειται για τρόφιμο, κατ’ ισχύουν, οι προδιαγραφές που ορίζονται στη χώρα παραγωγή τους, εφόσον αυτές πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε., έστω και αν οι αιτούμενες προδιαγραφές στη χώρα υποδοχής είναι αυστηρότερες και  πιθανόν αρτιότερες ;

ü                   ü                   πως είναι δυνατόν να παίρνονται αποφάσεις, που μόνο εμπλοκή μπορούν να προκαλέσουν στην αγορά και να δημιουργούν περιβάλλον αδιαφάνειας στη λειτουργία της και περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού ;

ü                   ü                   γιατί οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν ενημερώνουν την αγορά για τα γεγονότα και τις παρατυπίες των προμηθευτών ενωτίων, που τις υποχρέωσαν να λάβει τις σχετικές αποφάσεις, για να κριθούν τουλάχιστον ευμενώς, ως προς τις προθέσεις τους;

 

Τελικά είναι προφανές ότι, η επιτροπή ανταγωνισμού και η ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη θα έχουν πολλή δουλειά, να κάνουν, αν κάποιοι επιμένουν να θεωρούν, ότι μπορούν από θέσεως να υπερβαίνουν το νόμο ή να τον ερμηνεύουν με ελέγξιμο τρόπο, αδιαφορώντας για τις παρενέργειες των αποφάσεων τους.

 

Γιάννης Γουλιμής

Κτηνίατρος