ΣΥΝΟΨΗ  ΤΗΣ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Γιάννης Γουλιμής

Κτηνίατρος

Πρόεδρος-Δ. Σύμβουλος ΚΤΗΜΕΛ

 

Κυρίες και κύριοι, Συνάδελφοι

 

Η προσέγγιση των αποτελεσμάτων της σημερινής εκδήλωσης θα γίνει, από δύο οπτικές γωνίες

-        η μία αφορά στο παρεμβατικό ρόλο που διεκδικούν να παίξουν οι κτηνίατροι και η ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. στην αγορά των τροφίμων.

-        και η άλλη αφορά στη σχέση της ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. με τους επιστήμονες κτηνιάτρους, μέλη της ή μη.

Στη σημερινή συζήτηση λοιπόν, έγινε προφανής η αναγκαιότητα:

·       Να αναγνωρισθεί ο ρόλος των επιστημόνων κτηνιάτρων στη προστασία της δημόσιας υγείας και να αναλάβουν οι επιστήμονες κτηνίατροι, το πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην εφαρμογή των κανόνων, για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, από τη παραγωγή, ως το πιάτο του καταναλωτή, ώστε να ανταποκριθούν στην ευθύνη, που έχουν μαζί με τα άλλα επαγγέλματα υγείας, στη προστασία των καταναλωτών.

·       Να ενημερωθεί η αγορά και ο καταναλωτής, και να κατανοηθεί ότι η ασφάλεια των τροφίμων, πέρα από νομική υποχρέωση, είναι μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, και ότι τα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν, αφορούν σε όλους, από το γεωργό και το κτηνοτρόφο ως τον καταναλωτή, από τη βιομηχανία και τη διακίνηση τροφίμων ως το περίπτερο, από το παντοπωλείο και το κρεοπωλείο, ως το εστιατόριο.

·       Να ληφθούν μέτρα, που να αφορούν σε:

_μέτρα ιχνοθέτησης και ανιχνευσιμότητας

_μέτρα εφαρμογής συστημάτων αυτοελέγχου,

_μέτρα αποτροπής κινδύνων και διασφάλισης ποιότητας για το τρόφιμο, _τήρηση κανόνων ορθής επιχειρηματικής πρακτικής κ.λ.π.

·       Να διαμορφωθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο, που να προσδιορίζει επ’ ακριβώς και κατ’ απόλυτο τρόπο το διακριτό ρόλο των ελεγκτικών μηχανισμών και των μηχανισμών αυτοελέγχου, στην αγορά του τροφίμου, από την παραγωγή ως την κατανάλωση.

·       Να επιταχυνθούν οι ρυθμοί εναρμόνισης, του εθνικού μας δικαίου, με το κοινοτικό δίκαιο και με απόλυτη συνέπεια, ως προς το πνεύμα και την ουσία του.

Η ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. επιχειρηματικός φορέας, του τριτογενούς τομέα της οικονομίας, κοινωνός των παραπάνω διαπιστώσεων και εκτιμώντας, ως ελλιπή, την παρέμβαση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, στο πρωτογενή τομέα, για λόγους ανεξάρτητους, από τις δυνατότητες και τη βούληση του, χρηματοδότησε τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και την εκπόνηση κατάλληλων εφαρμογών  Η/Υ, για την παραγωγή προϊόντων υποστήριξης συντονισμού και αξιολόγησης της παροχής κτηνιατρικών και συναφών υπηρεσιών, στο πλέγμα των δραστηριοτήτων της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενώ παράγει ανάλογα προϊόντα υποστήριξης της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών, στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα, της παραγωγής και της διάθεσης, των ειδών διατροφής.

Χρήστες των παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών είναι δυνητικά οι κτηνίατροι, ως καθ’ ύλη αρμόδιοι, συνεπικουρούμενοι από συναδέλφους επιστήμονες γεωτεχνικών ή άλλων επιστημονικών κλάδων, που δραστηριοποιούνται, με παράλληλες αρμοδιότητες στο κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης των τροφίμων.

Ακόμα, στα πλαίσια της αναγκαιότητας, για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία, των παραπάνω συστημάτων, υποστήριξης παρεχόμενων υπηρεσιών, η ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών του πανεπιστημίου των Πατρών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προχωρά στην ανάπτυξη συστημάτων συλλογής επεξεργασίας και αξιολόγησης πληροφοριών, που αφορούν στο τρόφιμο και στην ανάπτυξη συστημάτων πρόβλεψης και πρόληψης των κρίσεων στη τροφική αλυσίδα. Μείζων στόχος, των παραπάνω ενεργειών, είναι η θωράκιση της αξιοπιστίας του τροφίμου, Ελληνικής προέλευσης ή ετικέτας.

Κατά το δεύτερο σκέλος αυτής της σύνοψης των εργασιών της σημερινής ημερίδας, πρέπει να επισημανθούν τα εξής, στους επιστήμονες συναδέλφους, κτηνιάτρους και μη.

Η εφαρμογή των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου, στην αγορά των τροφίμων σημαίνει τεράστιο κόστος για τους παραγωγούς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της έλλειψης των κατάλληλων υποδομών, και της χαμηλής διασποράς της απαραίτητης γνώσης, στο επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό.

Επιπλέον η διεκδίκηση μεριδίου των υπηρεσιών, που απαιτούνται για τη λειτουργία της αγοράς των τροφίμων, και η παροχή τους σ’ αυτή, προϋποθέτει διαρκή εκπαίδευση, επιστημονική επάρκεια, αξιοπιστία, συνυπαιτιότητα και συνυπευθυνότητα.

H ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε., πολυμετοχική εταιρεία κτηνιάτρων, χρηματοδοτεί την ανάπτυξη, ενός δικτύου συνεργαζομένων κτηνιάτρων και επιστημόνων συναφών ειδικοτήτων ανεξάρτητα εάν αυτοί είναι ιδρυτικά της μέλη ή όχι, με σκοπό να τους παρέχει τις κατάλληλες υποδομές και την επιστημονική και τεχνική στήριξη, ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο και με αναμφισβήτητο αποτέλεσμα και ακόμα να αναλάβουν και να παράγουν έργο, σε τομείς που, μέχρι τώρα, δεν ευρίσκονταν στον ορίζοντα των δραστηριοτήτων τους.

Παράλληλη επιδίωξη του συστήματος, που αναπτύσσει η ΚΤΗΜΕΛ είναι, η παροχή αυτού του έργου στην αγορά, να γίνεται με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος, ώστε το «σύστημα ΚΤΗΜΕΛ», να αποτελέσει σημείο αναφοράς, για την παροχή υπηρεσιών, στις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων.

Αντιλαμβάνεται κανείς, ότι στο βαθμό, που η ΚΤΗΜΕΛ, ακόμα επενδύει στη παραγωγή νέων προϊόντων υποστήριξης της παροχής υπηρεσιών, στην αγορά, έχει ανάγκη πόρων, που βέβαια δεν μπορούν να καλυφθούν από τις εισροές της, κατά συνέπεια θα χρειαστεί να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου,για την εξεύρεση αυτών των πόρων.

Αυτό σημαίνει, ότι εάν υπάρχει βούληση η ΚΤΗΜΕΛ, να διατηρήσει το μονοδιάστατα κτηνιατρικό χαρακτήρα της, πρέπει οι κτηνίατροι στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, να συμμετέχουν στην αύξηση αυτή, εάν και όποτε γίνει τελικά.

Πληροφοριακά σημειώνεται, ότι στην υπάρχουσα κατάσταση, το 100%, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΤΗΜΕΛ το κατέχουν κτηνίατροι, (πενηντατέσσερις τον αριθμό) και το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής, μετόχου στη ΚΤΗΜΕΛ, είναι 2,84%.

Για να κλείσει αυτό το θέμα, πρέπει να επισημανθεί, ότι εφ’ όσον, δεν υπάρξει σχετική ανταπόκριση. Η ΚΤΗΜΕΛ, στα πλαίσια των αναγκών βιωσιμότητάς της, θα αναιρέσει τις παραπάνω οργανωτικές επιλογές της,, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην εταιρεία, να στραφεί στην αγορά, για την εξεύρεση των απαραίτητων, πόρων για τη συνέχιση του έργου που έχει αναλάβει.

 

Τέλος ένα μικρό σχόλιο, στις παρατηρήσεις, που έγιναν, περί πιθανής συνδικαλιστικής διολίσθησης της ΚΤΗΜΕΛ,και περί δημιουργίας ολιγοπωλίου ή μονοπωλίου, παρά τη πεποίθηση μας, ότι εκτιμήθηκαν από το ακροατήριο, ως άτοπες άκαιρες και αναίτιες.

Όσον αφορά στη πρώτη παρατήρηση, το μόνο που θα μπορούσε να λεχθεί, είναι ότι αποτελεί λαθεμένη εκτίμηση, αποτέλεσμα στρεβλής αντίληψης, για τις θετικές διεργασίες, που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της ΚΤΗΜΕΛ, λόγω του πολυμετοχικού και μονοδιάστατα κτηνιατρικού χαρακτήρα της.

Διεργασίες, που εκκινούν από το γεγονός ότι, κτηνίατροι-πολίτες με διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, που δραστηριοποιούνται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στη παραγωγική κτηνοτροφία και αντιμετωπίζουν όμοια ή παρόμοια προβλήματα στη δουλειά τους, τοποθετούνται απέναντι σ’ αυτά κατά το μάλλον ή ήττον, με κοινό τρόπο, και προβάλλουν κοινά οράματα και επιδιώξεις, για τη λύση τους, ενώ εκπροσωπούνται από κοινού, στο βαθμό που επιχειρηματικά δραστηριοποιούνται μέσα από τη ΚΤΗΜΕΛ, για τη βελτίωση της επαγγελματικής θέσης τους, στην αγορά.

Όσον αφορά στις παρατηρήσεις περί ολιγοπωλίου και μονοπωλίου, δεν θα σχολιαστούν, επί της ουσίας, γιατί οι εν λόγω παρατηρήσεις υποδηλώνουν, παντελή άγνοια εμπορικού δικαίου και του τρόπου, που γίνεται η σύσταση των ανωνύμων εταιρειών. Θα απαιτούσα όμως, ως πρόεδρος της ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε., από οιονδήποτε θέλει να σχολιάζει την οργανωτική δομή της ΚΤΗΜΕΛ και τη στρατηγική της, να το κάνει, αφού πρώτα μελετήσει τους σκοπούς το καταστατικό και το επιχειρησιακό της σχέδιο.

 

Ευχαριστώ